Parti Tüzüğü

HAK VE HUZUR PARTİSİ   TÜZÜĞÜ

HAK VE HUZUR PARTİSİ   TÜZÜĞÜ Hak ve Huzur  Partisi  Tüzüğün  Madde-2 ,Madde-34, Madde 52 a ,Madde-65   maddelerinde 7  Ocak  2018 tarihlerinde yapılan 3. Olağanüstü Kurultayında yapılan  değişikleri de içermektedir. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE İLKELER (Madde 1-5) KURULUŞ Madde-1 Halk ve Huzur Partisi (HHP),Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde vatandaşlık görevini, yönetim olarak gören ve Türkiye Vatandaşlarından oluşan vatanperverlerce kurulmuştur. Kuruluş amaç ve gayesi laikliği ve bağımsız Türkiye’nin geleceğini benimsemiştir. Parti Merkezi Ankara’dadır. Madde-2 Hak ve Huzur Partisi programındaki anlamlarıyla şu ilkelere bağlıdır: Cumhuriyetçilik,   Milliyetçilik,  Halkçılık, Devletçilik, Laiklik,Dengeli kalkınma, doğanın ve çevrenin korunması, çoğulcu ve katılımcı demokrasi”değerlerine dayanan; kadın erkek eşitliğine inanan; bu değerleri gerçekleştirmeyi hedefleyen; devleti, kişilerin özgürlüklerini ve refahını sağlamaya yönelik bir hizmet aracı olarak kabul eden çağdaş demokratik Partidir. Amblem ve Logosu; Çercevesi Altın başak Kuşakla çevrilmiş,Türkiye Haritası şeklinde Türkiye Cumhuriyeti devleti  Bayrağı   Başağın Bitiş Noktasında Hak ve Huzur Partisi Yazısı ,başağın üst  noktasında Partinin kısaltılmış adı HHP olarak yer almaktadır AMAÇ Madde-3 Hak ve Huzur  Partisi’nin amacı; İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne; laik, çağdaş, katılımcı ve çoğulcu demokrasiye dayanan hakça bir düzen oluşturmak, Ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü, ulusal birliği, ekonomik ve siyasal bağımsızlığı, yurtta ve dünyada barışı koruyup güçlendirmek, Kuvvetler ayrılığına, bağımsız ve tarafsız yargıya dayanan bir hukuk devleti düzenini gerçekleştirmek, Bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını sağlamak, özgür bireyler arasında toplumsal dayanışmayı ve işbirliğini geliştirmek, Her bireyin kendi kişiliğini ve potansiyelini geliştirmesinin önündeki engelleri kaldırmak, Her türlü ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı mücadele etmek ve bu tür işlemlere maruz kalan kişilerle dayanışma halinde olmak, Bireylerin kültürel farklılıklarının zenginlik olduğunu göz önünde tutarak ve koruyarak bir arada yaşayabilecekleri ortamı ve koşulları sağlamak, Yoksulluk ve açlıkla hak temelinde mücadele etmek, tam istihdam hedefine ulaşmak,Sürdürülebilir ve dengeli kalkınmayı, insanca ve hakça bölüşmeyi ve toplumsal dayanışmayı sağlamak, Halkın mutluluğunu, gönencini ve yönetime katılma olanağını arttırmak, Haklardan ve özgürlüklerden eşit olarak yararlanılmasını sağlamak,Cinsiyet eşitliğinin toplumsal yaşamın her alanında uygulanmasını sağlamak, kadına karşı her türlü şiddeti önlemek,Gençlere; bilime, teknolojiye, gelişmeye, yeniliğe ve değişime açık, özgür ve eleştirel düşünceye sahip, demokrasi ve insan haklarına saygılı bir toplumun bireyleri olmalarını sağlayacak bir eğitim vermek, Çocukların birey olarak haklara sahip olduğunu göz önünde tutarak haklarını korumak ve uygulanmasını sağlamak, çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismarı önlemek, Engellilerin toplumsal yaşama katılımını sağlayacak önlemleri almak, her engelli bireyin farklı gereksinimleri olduğunu göz önünde tutmak, Bilimin, sanatın, kültürün gelişmesini sağlayacak özgür ortamı yaratmak, Doğayı, çevreyi ve hayvan haklarını korumak,Emperyalizmin, sömürünün ve sömürgeciliğe yönelik her türlü uygulamanın önlenmesi için mücadele etmek ve tüm insanlığın esenliğine ve özgürlüğüne katkıda bulunmaktır. SİYASAL YAŞAM ANLAYIŞI Madde-4 Hak ve Huzur Partisi’nin üyeleri için siyasal yaşamda görev almak, onurlu bir toplum hizmetidir. Siyasal görevler, özel çıkarlar için kullanılamaz. Siyasal yaşamda etkinlik kazanmak için kimseye kişisel yarar sağlanamaz. Toplumsal ve siyasal yaşamda erdemli olmak, erdemliliği savunmak, korumak ve gerçekleştirmek Hak ve Huzur  Partili olmanın ön koşuludur. ÇALIŞMA İLKELERİ Madde-5 Partinin bütün görevleri, tüzük kuralları içinde, partililerin tümüne açıktır. Partili için başarı, Partinin başarısıdır. Siyasal eylem Partinin eylemidir. Partililer; özel yaşamlarında, görevlerinde, işlerinde ve üyesi bulundukları kuruluşlarda, Partinin ilkelerine ve doğrultusuna uygun davranırlar ve çalışırlar. Partililer toplum hayatının ve parti görevlerinin gerektirdiği yetenekleri kazanmak; sorumluluk yerlerine, partinin başarılı, bilgili ve yetenekli üyelerinin seçilmelerini sağlamak için sürekli çaba harcarlar. Siyasal yaşamda; erdemliliğe, üretkenliğe, yeteneğe ve emeğe uygun yükselmek esastır. Partililer, bu ilkelere uymakla, parti yöneticileri de bu ilkeleri uygulamakla yükümlü ve sorumludurlar. İKİNCİ BÖLÜM ÜYELİK (Madde 6-21) ÜYELİK Madde-6 Hak ve Huzur  Partisine, Partinin ilke, amaç ve değerlerini benimsemeleri kaydıyla, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her yurttaş üye olabilir. PARTİ ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE HAKLARI Madde-7

 1. A) Parti Üyelerinin Görevleri
 2. a) Bağlı oldukları ilçe başkanlıklarına yılda 25 – 50 TL arasında aidat verirler. İlçe başkanlıkları bu aidatın %15’ini il başkanlığına aktarırlar. Aidat yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeler Parti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.
 3. b) Öncelikle ve özellikle üyesi bulundukları sandık çevresinden başlayan bir görev ve sorumluluk duygusu içinde, parti çalışmalarına katılırlar.
 4. c) Seçimlerde, parti adaylarına oy vermekle ve onların kazanmalarını sağlamak için çalışmakla ve partinin başarısını en üst düzeye çıkarmak için çaba harcamakla yükümlüdürler.
 5. d) Partinin ilkelerini, programını, kurultay bildirgelerini ve kararlarını, seçim bildirgelerini, partinin genel ve yerel politikaları ile hizmetlerini her olanaktan yararlanarak yurttaşlara duyurmakla görevlidirler.
 6. e) Görev aldıkları parti organlarının toplantılarına ve çalışmalarına katılırlar; kendilerine verilen ödevleri yerine getirirler.
 7. f) Partide ya da partinin üstlendiği kamu hizmetlerinde aldıkları görevleri yerine getirmekle, görevden ayrılırken hizmetin gerektirdiği devir işlemlerini eksiksiz yapmakla yükümlüdürler. Zorunluluk olmadıkça görevden çekilemezler.
 8. g) Yurttaşların ülke ve yöre sorunları ile ilgili görüşlerini partinin yetkili organlarına aktarırlar. Yöresel sorunların çözümü için parti programı doğrultusunda yöre halkı ile dayanışma içinde çaba gösterirler.
 1. h) Çevresinde sevilen, güven duyulan ve etkin olan yurttaşların Partiye kazandırılmasına çalışır, sorumluluk taşıyarak başvuru belgesini imzalar ve tanıtımını yaparlar.

i)Partinin düzenlediği ve çağrılı oldukları eğitim çalışmalarına katılırlar.

 1. j) Parti üyeleri, ilgi alanlarına ve mesleklerine göre, oda, sendika, dernek, kooperatif ve vakıf gibi kurum ve kuruluşlarda yetkili organın görevlendirmesi üzerine Parti adına çalışmalara katılırlar. Bu çalışmalar hakkında yetkili parti organlarını bilgilendirirler.
 2. B) PARTİ ÜYELERİNİN HAKLARI
 3. a) Parti içi seçimlerde parti organlarına aday olmak, seçilmek.
 4. b) Parti içi seçimlerde oy vermek, seçmek.
 5. c) Genel ve yerel seçimlerde aday adayı olmak, aday olmak, aday seçilince parti listesine katılmak.
 6. d) Parti içi toplantılara, çalışmalara ve üyesi seçildiği kongrelere katılmak, düşüncelerini ve dileklerini bildirmek, Partinin yerel

ve genel politikalarının oluşumuna katılmak.

 1. e) Parti ile ilgili bilgi istemek.
 2. f) Haksızlıklara karşı savunulmasını parti örgütünden istemek.

ÜYELİK BAŞVURUSU VE ÜYE YAZIMI Madde:8 Partiye üye olmak isteyen kişi, bir partilinin tanıtım önerisini taşıyan üç örnek başvuru belgesi ile sandık seçmen listesinde kayıtlı olduğu (MERNİS) muhtarlık bölgesinin bağlı olduğu ilçe başkanlığına doğrudan başvurur. Üye başvuru belgesindeki “Kişisel Bilgiler”, “Parti Bilgileri” ve diğer başvuru bölümleri başvuran tarafından eksiksiz doldurulur. Eksik doldurulmuş belgeler tamamlatılır; aksi halde geçersiz sayılır.Üye başvuru belgesindeki bilgiler, üye başvuru defterine numara sırasıyla kaydedilir. Defterdeki özel bölümler başvuru sahibi ve başvuruyu alan yetkili tarafından o anda imzalanır. Başvurana, mutlaka görevli ilçe yöneticisi tarafından başvurunun alındığını gösteren “alındı belgesi” verilir. İlçe yönetim kurulu, başvuru defterine yazılmış kişilerin durumunu askı süresi içerisinde inceler. İlçe yönetim kurulu, Partiye alınmalarında yasal ve tüzüksel sakınca olmayanların üç örnek başvuru belgesinden birini Genel Merkez Üye Yazım Bürosuna, birini il yönetim kuruluna gönderir. Birini de ilçe merkezindeki dosyasına koyar. İlçe yönetim kurulunun üyelikle ilgili dosyaları ve defterleri o ilçedeki üyelere açık tutulur.Seçmen olma hakkını yeni kazananlar ve nakillerle ilgili hususlar, Üye Yazım Yönetmeliği’nde belirtilir.Üyelik için internet yoluyla ön başvuru yapılabilir. Bu başvuruya ilişkin usul ve esaslar Yönetmelikle düzenlenir. ÜYELİK BAŞVURUSUNUN ASKIYA ÇIKARILMASI Madde-9 Üyelik başvurusu, izleyen ayın birinci gününden başlayarak ilçede on beş gün süreyle askıya çıkarılır. Bu süre içinde itiraz edilmez ise başvuru sahibi üye yazılır ve Genel Merkeze bildirilir. Askıya ve itiraza ilişkin usul ve esaslar Yönetmelikle düzenlenir. YURT DIŞINDAKİ YURTTAŞLARIN ÜYELİK BAŞVURUSU Madde-10 Yurt dışındaki yurttaşlar, üyelik başvurularını bir yazı ile Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’na yaparlar. Yazıya yurt dışında sürekli oturdukları yerin adresi ile Türkiye’de iken sürekli oturdukları ilçedeki açık adresi ve nüfus hüviyet cüzdanının onaylı örneğini eklerler. Genel Merkez Üye Yazım Bürosu başvuru yazısını bir hafta içinde ilgili ilçe başkanlığına gönderir. İlgili ilçe başkanlığı, gerekli incelemeleri ve işlemleri, Üye Yazım Yönetmeliği uyarınca, yerine getirir. ÜYELİĞE İTİRAZ Madde-11 İlçe yönetim kurulu, başvuru defterine yazılmış kişilerin isim listesini her ayın ilk günü, ilçe merkezinde askıya çıkarır. Bu listeler (15) gün süreyle askıda kalır. Partililer, askı süresi içinde ilçe yönetim kuruluna başvurularla ilgili itirazlarda bulunabilirler. İlçe yönetim kurulu itirazları gün içinde inceleyerek karara bağlar ve ilgililere duyurur. İlçe yönetim kurulu, başvuru defterine yazılmış kişilerin durumunu inceledikten, itirazları karara bağladıktan sonra, partiye alınmalarında yasal ve tüzüksel sakınca bulunanlara, en geç (15) gün içinde ilçe yönetim kurulunun gerekçeli kararıyla birlikte bildirimde bulunur. İlgili, bu bildirime karşı, il yönetim kuruluna (10) gün içinde itiraz edebilir. İtiraz ilçe başkanlığı aracılığı ile yapılmışsa ilçe yönetim kurulunun gerekçeli kararı da eklenerek, dosya, il yönetim kuruluna (5) gün içinde gönderilir. İtiraz doğrudan il yönetim kuruluna yapılmış ise, il yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunun gerekçeli kararını (5) gün içinde ister ve ilçe yönetim kurulu dosyayı (5) gün içinde il yönetim kuruluna gönderir. İl yönetim kurulu (15) gün içinde konuyu karara bağlar. İl yönetim kurulunun kararı kesindir. İl yönetim kurulunun kararından sonra dosya ilçe yönetim kuruluna iade edilir. İl yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunun kararını uygun görmemiş ise, ilgiliye ve ilçe yönetim kuruluna (7) gün içinde durumu bildirir. Başvuruyu yapanla ilgili başka itiraz yoksa, ya da yapılan itiraz kabul edilmemiş ise, Tüzüğün 8’inci maddesine göre, (3) örnek başvuru belgesinin bir örneği Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’na, bir örneği il yönetim kuruluna gönderilir. İl yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunun kararını uygun görmüş ise, ilçe yönetim kurulu durumu (7) gün içinde ilgiliye bildirir. Başvuru belgeleri iptal edilip dosyasına konur. Başvuru defterinin özel bölümüne gerekli bilgiler işlenir. MERKEZ YÖNETİM KURULU KARARI İLE ÜYELİK Madde – 12 Merkez Yönetim Kurulu:

 1. a) Başka bir parti mensubu ya da bağımsız olarak TBMM üyeliği ile belediye başkanlığı yapmış ve yapmakta olanların;
 2. b) Sendikalar, meslek odaları ve birlikleri başta olmak üzere, ülke genelinde örgütlenmiş kurum, kuruluş ve etkin sivil toplum

örgütlerinin üst düzey yöneticilerinin;

 1. c) Ülkeye önemli bilimsel, siyasal, sosyal, kültürel, sanatsal, ekonomik ve sportif hizmeti geçenlerin;
 2. d) Genel Başkan’ca önerilen kişilerin;üyeliğe yazılmasına karar verebilir. Bu şekilde üyeliğe kabul

edilenler üç ay süreyle yalnızca seçilme hakkından yararlanabilir. Bu durumda başvuru belgeleri, Üye Yazım Bürosu ile ilgili il ve ilçe başkanlıklarına gönderilir. ÜYELİK İŞLEMLERİ Madde-13 İlçe yönetim kurullarınca üyeliğine karar verilenler ile Merkez Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilenler, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’nca Parti Üye Genel Kütüğüne yazılır. Genel Merkez Üye Yazım Bürosu, her üç ayda bir üyeliğe kabul edilenlerin çizelgesini, ilgili il ve ilçelere bildirir. İlçe yönetim kurulları, ilgilisine bilgi verir ve üyelerin isim çizelgelerini ilgili belde yönetim kuruluna ve muhtarlık bölgesi çalışma grubuna gönderir.Parti üyeliğine kabul edilenlerin eğitim programına alınmaları sağlanır. Üyenin aldığı eğitimler, üye defterine ve üyelik kütüğüne işlenir. ÜYE YAZIMLARININ GENEL MERKEZ’DE TOPLANMASI Madde-14 Tüzükte belirlenen kurallara uyularak yapılan üye yazımları, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’nca ayrı ayrı bilgisayar ortamına aktarılarak Genel Merkez’de toplanır. Genel Merkez Üye Yazım Bürosu, Asıl Üye Genel Kütüğü’nü oluşturur ve ilgili makamlara gerekli bilgileri, kayıtları ve belgeleri ulaştırır.Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’nca tutulan Parti Kütüğünün ilçe başkanlığına gönderilen nüshası üye kayıt defteri olarak işlem görür. ÜYELİKTE YER KOŞULU Madde-15 Birden çok muhtarlık bölgesinde üye olunamaz; yazılı olunan muhtarlık bölgesi dışında delege seçilmek mümkün değildir. Üyeler, yazılı oldukları ilçe dışından başka ilçe kongresine, ilçenin bağlı olduğu il dışından başka il kongresine, il delegesi ve kurultay delegesi seçilemezler. Üyesi olmadıkları yönetim birimi çevresinde görev alamazlar. Parti Meclisinin ve TBMM’nin partili eski ve yeni üyeleri bu kuralın dışındadır. Büyükşehir belediyelerinin sınırları içindeki ilçelerde, İlçe Başkanlığı ve İlçe Yönetim Kurulu üyeliği için de bu kural uygulanmaz.Bu durumda olanlar, bir kongre dönemi için yalnız bir ilçe çevresinde bu hakkı kullanabilir.   ÜYENİN YER DEĞİŞTİRMESİ   Madde-16   Partiye yazılı olduğu ilçeden ayrılan üye, ayrıldığını ve taşındığı yeri, ilçe başkanlığına bildirir. İlçe başkanlığı, bildirim üzerine üyenin kaydının gittiği yer ilçe başkanlığına aktarılmasını sağlamakla görevlidir. Yazılı olduğu ilçe içinde muhtarlık bölgesini değiştiren üye de üç ay içinde, yeni adresini belgeleyerek ilçe başkanlığına bildirir. TBMM yeni ve eski üyeleri ile Parti Meclisi üyeleri seçim çevresindeki üyeliklerini sürdürebilirler.     PARTİ KİMLİK BELGESİ   Madde-17 Asıl üye olunduğunda, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’nca düzenlenen Parti Kimlik Belgesi, ilçe başkanlığı aracılığı ile üyelere verilir. Üyelik, geçerli Parti Kimlik Belgesi ile kanıtlanır. Geçerli Parti Kimlik Belgesini göstermeyenler, Kimlik Belgesini yenilemeyenler, yer değiştirdiğinde üç ay içinde üyelik yazımını aktarmayanlar, bu işlemleri tamamlayıncaya dek üyelikten doğan seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. Kimlik Belgesi ile ilgili konular Üye Yazım Yönetmeliği’nde düzenlenir. AD SİLME Madde-18 Bir partilinin, disiplin suçları dışında, başvurma belgesinde yanlış bilgi verdiği, üyeliğe yazımı sırasında, yasaların ve Tüzüğün öngördüğü nitelikleri taşımadığı ya da bu niteliklerini sonradan yitirdiği anlaşılırsa; ilçe başkanlığı durumu il başkanlığına bildirir. İl başkanlığı, partiliden yazılı olarak bilgi ister. Bu yazı (15) gün içinde, yanıtlanmazsa ya da verilen yanıt geçerli ve yeterli görülmezse, il yönetim kurulu o partilinin adını silmeye karar verir, durumu (15) gün içinde ilgiliye, ilçesine ve Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’na bildirir. İlgili, ad silme kararının kendisine bildirilmesinden başlayarak (15) gün içinde, Merkez Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir. Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir. Ad silme kararı kesinleşince, durum Merkez Yönetim Kurulu’nca ilgili il ve ilçe başkanlıklarına, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’na bildirilir ve ilgiliye duyurulur. Yargı organlarının veya seçim kurullarının kararlarına uyularak adı silinenler için de Merkez Yönetim Kurulu aynı işlemi yapar. PARTİDEN AYRILMA Madde-19 Partiden ayrılmak istediklerini yazılı olarak bildiren üyelerin adları, imzalarının kendilerine ait olduğu saptandıktan sonra, bağlı bulundukları ilçe yönetim kurulu tarafından, Genel Merkez Parti Kütüğü ile irtibatlandırılmak üzere Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’na bildirilir. Durum, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu tarafından ilgiliye, belde yönetim kuruluna, ilçe başkanlığına ve il başkanlığına bildirilir. ÜYE YAZIMINDA TÜZÜĞE AYKIRI DAVRANANLAR Madde-20 Üye yazımlarında; başkası adına üye başvuru belgesi düzenleyenler, başkasının imzasını taklit edenler, gerçek dışı beyanda bulunanlar, sahte belge düzenleyenler, üyelerin kayıtlarını silenler, üyeleri ayrılmış gösterenler, Üye Yazım Yönetmeliği’ne aykırı davrananlar hakkında ivedi olarak disiplin kovuşturması yapılır. Yukarıda yazılan suçları işlediği, disiplin kovuşturması sonucu saptananlar hakkında, disiplin cezalarının uygulanması yanında, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. ÜYE YAZIM YÖNETMELİĞİ Madde-21 Üyelik için başvurma, itiraz ve yazım kuralları, Genel Sekreterliğe bağlı Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’nun kuruluşu, işleyişi, kadroları ve çalışma yöntemleri, Parti Kimlik Belgesi’nin biçimi, Parti Kimlik Belgesi’nin hangi tarihlerde nasıl yenileneceği ve üyelikle ilgili işlemlerin nasıl yürütüleceği, Üye Yazım Yönetmeliği’nde düzenlenir. Üye Başvuru Belgesi ve Üye Başvuru Defteri, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’nca bastırılıp Yönetmelikte belirlenen kurallara uygun olarak, ilçe başkanlıklarına dağıtılır. İlçe başkanlığı; başvuru defterine, ilçenin adını, defterin sayfa sayısını, kaç başvuruya yeteceğini, hangi tarihte kullanılmaya başlayacağını yazarak ilçe seçim kuruluna  onaylatır ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖRGÜT VE YÖNETİM BİRİMLERİ (Madde 22-42)   PARTİ ÖRGÜTÜ   Madde-22   Parti örgütü;

 1. A) Merkez organlarından,
 2. B) İl örgütlerinden,
 3. C) İlçe örgütlerinden,
 4. D) Parti gruplarından,
 5. E) Kadın Kollarından ve Gençlik Kollarından oluşur. Merkez Organları şunlardır:
 6. a) Kurultay,
 7. b) Genel Başkan,
 8. c) Parti Meclisi,
 9. d) Merkez Yönetim Kurulu,
 10. e) Yüksek Disiplin Kurulu,

İl Örgütleri şunlardır:

 1. a) İl Kongresi,
 2. b) İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu,
 3. c) İl Disiplin kurulu,

İlçe örgütleri şunlardır:

 1. a) İlçe Kongresi,
 2. b) İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu,
 3. c) Belde Başkanı ve Belde Yönetim Kurulu,

Parti Grupları şunlardır:

 1. a) TBMM Grubu,
 2. b) Belediye Meclisleri Parti Grupları,
 3. c) İl Genel Meclisleri Parti Grupları.

Belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri, disiplin kurullarında ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda görev alamazlar. ÖRGÜT YÖNETİM BİRİMLERİ Madde-23

 1. a) Belde Başkanı ve Belde Yönetim Kurulu,
 2. b) İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu,
 3. c) İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu,
 4. d) Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu örgüt yönetim birimleridir.

Örgüt yapısı içinde usulüne uygun olarak çalışma grupları ve sorumluluk alanları oluşturulabilir. MUHTARLIK BÖLGESİ GÖREVLİLERİ ÇALIŞMA GRUBU Madde-24 Muhtarlık bölgelerinde, “Muhtarlık Bölgesi Görevlileri Çalışma Grubu” oluşturulur. Muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma grubu, bağlı bulunduğu ilçe yönetim kurulunun sorumluluğu altında çalışır. Muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma grubunun çalışma esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir. İLÇE BAŞKANI Madde-25 İlçe başkanı, ilçe kongresince gizli oyla seçilir. İlçe çevresinde Partinin temsilcisidir. İlçe yönetim kuruluna, ilçe ve belde belediye meclisleri gruplarına başkanlık eder.İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulunun, ilçe çevresindeki belediye meclisi grubunun, ilçe düzeyinde kurulmuş çalışma gruplarının, belde başkanları ve belde yönetim kurullarının, muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma gruplarının, kanunda ve Tüzükte belirlenen ya da parti organlarınca verilen görevleri yerine getirmeleri için uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlar. İlçe başkanı, başkanı olduğu ilçenin ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını inceler, bunların çözümüne yardımcı olur, belde başkanlarıyla düzenli olarak toplanır, parti örgütüyle, meslek ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yaygın ve yerel basınla ilişkileri sağlıklı tutar; onların sorunlarıyla ilgilenir; çözümlerine katkıda bulunur; bu kuruluşlarda Partililerle işbirliği yaparak başarılı olmalarına yardımcı olur.İlçe başkanı, belediye çalışmalarında etkinlik ve başarı sağlamak için Partili belediye başkanlarıyla sürekli ilişki içinde olur. İLÇE YÖNETİM KURULU Madde-26 İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanı ile ,

 1. a) Nüfusu 20.000’den az olan ilçelerde on (10) üyeden,
 2. b) Nüfusu 20.000 – 50.000 (50.000 dahil) arasında olan ilçelerde on iki (12) üyeden,
 3. c) Nüfusu 50.000 – 100.000 (100.000 dahil) arasında olan ilçelerde on dört (14) üyeden,
 4. d) Nüfusu 100.000 – 500.000 (500.000 dahil) arasında olan ilçelerde on altı (16) üyeden,
 5. e) Nüfusu 500.000’den fazla olan ilçelerde on sekiz (18) üyeden oluşur.

Parti Meclisi, ilçe ve ilin ortak talebiyle, ilçenin üye, nüfus ve partili seçmen sayılarını da dikkate alarak yukarıda belirtilen yönetim kurulu sayılarını yarı oranında arttırabilir. İlçe yönetim kurulu üyeleri ile bu üyelerin sayısı kadar yedek üye ilçe kongresinde gizli oyla ve aldıkları oy sırasına göre seçilirler. Üyeliklerde boşalma olduğunda cinsiyet kotası gözetilerek yedek üyeler sıra ile göreve getirilir. İkinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile eşler aynı kurulda bulunamaz. Birden çok kurulda üye olunamaz. İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri arasından yeteri kadar ilçe başkan yardımcısı belirler. Başkan yardımcıları, ilçe başkanı tarafından görevden alınabileceği gibi, kurul üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi ve üye tam sayısının 2/3 ünün güvensizlik oyuyla görevden uzaklaştırılabilir. İlçe başkanı, istifa, görevden alma veya düşürülen ilçe başkan yardımcısının yerine yönetim kurulu üyeleri arasından atama yapar. İlçe yönetim kurulu, üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyu ile bir ilçe sekreteri, bir sayman, bir eğitim sekreteri ve bir bilişim sorumlusu seçer. İlçe sekreteri, sayman, eğitim sekreteri, bilişim sorumlusu, kurul üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi üzerine ve üye tam sayısının 2/3’ünün güvensizlik oyuyla görevden uzaklaştırılabilir. Atama ve görevlendirmeler, il başkanlığına ve Genel Merkeze bildirilir; partili ise, belediye başkanı ve belediye meclisi ile il genel meclisi grubu bilgilendirilir. İlçe başkanının yokluğunda, belirlediği ilçe başkan yardımcısı ona vekalet eder. İlçe yönetim kurulları, en az iki haftada bir önceden belirlenmiş gün ve saatte çağrı yapılmaksızın olağan olarak toplanır. Ayrıca gerekli durumlarda çağrılı olarak olağanüstü toplantı yapılır. Toplantılara kadın ve gençlik kolları başkanları da katılır, görüşlerini açıklayabilir, önerilerde bulunabilir; ancak oy kullanamazlar. Birbirini izleyen üç toplantıya özürsüz katılmayan üyenin kurul üyeliği düşer. Üyeliğin düştüğünü tesbit eden karara karşı bir üst yönetim organına itiraz edilebilir. Geçerli ve kabul edilebilir bir mazereti olmadan üst üste üç olağan toplantısını yapmayan ilçe başkanı ile ilçe yönetim kurulunun, il yönetim kurulunca veya Merkez Yönetim Kurulunca düşmüş sayılmasına karar verilebilir. İlçe yönetim kurulları, her iki ayda bir ayın ilk toplantı gününde genişletilmiş olarak toplanır. Bu toplantıya, ilgili Yönetmelikte belirtilen doğal üyeler katılır. Doğal üyeler konuşabilir, ama oy kullanamazlar. Genişletilmiş toplantıda ülke ve yöre sorunları ile parti politikaları görüşülerek değerlendirmeler yapılır, öneriler geliştirilir. İLÇE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ Madde-27 İlçe Yönetim Kurulu, ilçe çevresinde Partinin başarısı ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaları düzenlemekle ve yürütmekle yükümlüdür. Bu amaçla;

 1. A) Partinin ilkelerini, amaçlarını, Programını, politikalarını ve görüşlerini halka ulaştırmak ve benimsetmek için çalışır. Bunlara ve Partiye karşı yapılabilecek eleştirilere yanıt verir.
 2. B) Tüzük kurallarını, kongrelerin ve üst yönetim birimlerinin kararlarını uygular, vereceği görevleri yapar. İlçe düzeyinde oluşturulan çalışma gruplarının, belde örgütlerinin, muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma grupları ile ilçe çevresindeki belediye meclisleri parti gruplarının çalışmalarını düzenler ve denetler.
 3. C) Diğer partilerin çalışmalarını izler.
 4. D) Partinin üye sayısını ve yandaşlarını çoğaltmak için çalışmalar yapar.
 5. E) Bütün seçimlerde parti adaylarının kazanmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar ve yaptırır. Seçim örgütlenmesini yapar. Seçim çalışmalarını denetler. Seçimlerle ilgili yasal görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

F)İlçe çevresindeki mahalle ve köylerin ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını inceler. Bunların çözümüne yardımcı olur. Meslek ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yerel basınla ilişkileri sağlıklı tutar; onların sorunlarıyla ilgilenir; çözümlerine katkıda bulunur; bu kuruluşlarda görevli partililerle işbirliği yaparak başarılı olmalarına yardımcı olur.

 1. G) İlçedeki ekonomik, sosyal ve siyasal olaylarla ilgili bilgileri toplayıp değerlendirir ve üst yönetim birimlerine bildirir.
 2. H) Üst yönetim biriminin bilgisi ile ilçe sınırları içinde siyasal, toplumsal ve kültürel nitelikte toplantılar düzenler.
 3. I) Gerekli gördüğü konularda araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uzmanların ve üyelerin katılacağı çalışmaları programlayarak gerçekleştirir.
 4. J) Partinin gelir kaynaklarını geliştirmek ve arttırmak için çalışmalar yapar.
 5. K) İl yönetim kurulunun bilgisi ve onayıyla ilçe çevresinde parti çalışmalarını sürdürmek amacıyla çalışma büroları açabilir.
 6. L) Üyeler için düzenlenen parti içi eğitimle ilgili gerekli çalışmaları yapar.

İLÇE YÖNETİMİNDE İŞBÖLÜMÜ Madde-28

 1. a) İlçe başkanı, ilçe başkan yardımcılarının görev alanlarını

belirler.

 1. b) İlçe sekreteri, ilçe yönetim kurulu toplantı ve tutanaklarını düzenler, kararları karar defterine geçirir, imza edilmelerini sağlar.

İlçenin, gelen-giden her türlü evrak işlerinden, yazışmalarından ve arşivin düzenlenmesinden sorumludur.

 1. c) İlçe saymanı, ilçenin hesap işlerini yürütür; gelir gider işlemlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar;

partiye yeterli ve düzenli gelir sağlanmasına çalışır; partinin demirbaşlarının ve malvarlığının korunmasını gözetir; ilçede kayıtlı parti üyelerinin aidatlarını düzenli olarak ödemeleri için gerekli çalışmayı yapar.

 1. d) İlçe eğitim sekreteri, parti içi eğitim programının uygulanmasını sağlar; Parti eğitmenlerinin çalışmalarını düzenler.
 2. e) İlçe bilişim sorumlusu, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en verimli biçimde faydalanılmasını, birimler arasındaki iletişimin sağlanmasını, bilişim sistemlerinin kesintisiz ve güvenli bir biçimde kullanılmasını sağlar.

İL BAŞKANI Madde-29 İl başkanı, il kongresince gizli oyla seçilir. İl çevresinde Partinin temsilcisidir. İl yönetim kuruluna, il ya da büyükşehir belediye meclisi grubuna, il genel meclisi grubuna başkanlık eder. İl başkanı, il yönetim kurulunun, ilçe yönetim kurulunun, il ya da büyükşehir belediye meclisi grubunun, il genel meclisi grubunun, il düzeyinde kurulmuş çalışma gruplarının kanun ve Tüzükle belirlenen veya Parti organlarınca verilen görevleri yerine getirmeleri için uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlar. Başkanı olduğu ilin çevresindeki ilçelerin ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını inceler. Bunların çözümüne yardımcı olur. İlçe başkanlarıyla düzenli olarak toplanır. Parti örgütüyle, meslek ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yaygın ve yerel basınla ilişkileri sağlıklı tutar; onların sorunlarıyla ilgilenir; çözümlerine katkıda bulunur; bu kuruluşlarda görevli Partililerle işbirliği yaparak başarılı olmalarına yardımcı olur. İl başkanı, belediye çalışmalarında etkinlik ve başarı sağlamak için Partili belediye başkanlarıyla sürekli ilişki içinde olur. İl başkanı, il çevresindeki il genel meclisi grubunu, belediye meclisleri gruplarını ve Partili belediye başkanlarını, çalışmaları yönlendirmek değerlendirmek ve eşgüdüm sağlamak amacıyla ayrı ayrı ya da birlikte toplantılara çağırabilir. İL YÖNETİM KURULU Madde-30 İl yönetim kurulu, il başkanı ile,

 1. a) Nüfusu 1.000.000’a kadar olan illerde yirmi (20) üyeden,
 2. b) Nüfusu 1.000.000 – 2.000.000 (2.000.000 dahil) arasında olan illerde yirmi dört (24) üyeden
 3. c) Nüfusu 2.000.000 – 10.000.000 (10.000.000 dahil) arasında olan illerde otuz (30) üyeden,
 4. d) Nüfusu 10.000.000’u aşan illerde kırk (40) üyeden oluşur. Parti Meclisi, ilin talebiyle, ilçenin üye, nüfus ve partili seçmen

sayılarını da dikkate alarak yukarıda belirtilen yönetim kurulu sayılarını yarı oranında arttırabilir. İl yönetim kurulu üyeleri ile bu üyelerin sayısı kadar yedek üye, il kongresinde gizli oyla ve aldıkları oy sırasına göre seçilirler. Üyeliklerde boşalma olduğunda, cinsiyet kotası gözetilerek yedek üyeler sıra ile göreve getirilir. İkinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile eşler aynı kurulda bulunamazlar. Birden çok kurulda üye olunamaz. İl Başkanı, il yönetim kurulu üyeleri arasından yeteri kadar başkan yardımcısı belirler. Başkan yardımcıları, başkan tarafından görevden alınabileceği gibi, kurul üyelerinin üçte birinin yazılı önerisiyle üye tam sayısının 2/3’ünün güvensizlik oyuyla görevden uzaklaştırılabilirler. İl yönetim kurulu, üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla bir il sekreteri, bir sayman, bir eğitim sekreteri ve bir bilişim sorumlusu seçer. İl sekreteri, sayman, eğitim sekreteri ve bilişim sorumlusu, kurul üyelerinin 1/3’ünün yazılı önerisi üzerine ve üye tam sayısının 2/3’ünün güvensizlik oyuyla görevden uzaklaştırılabilir. İl başkanının yokluğunda, belirlediği il başkan yardımcısı ona vekalet eder. İl başkanı, istifa eden, görevden alınan veya değiştirilen il başkan yardımcısının yerine, yönetim kurulu üyeleri arasından atama yapar. Görev dağılımı, Genel Merkeze bildirilir; ilçe başkanlıklarına, partili belediye başkanlarına, belediye meclis ve il genel meclisi gruplarına bilgi verilir. İl yönetim kurulları en az iki haftada bir önceden belirlenmiş gün ve saatte, çağrı yapılmaksızın olağan olarak toplanır. Gerekli hallerde çağrılı olarak olağanüstü toplantı da yapılabilir. Toplantılara kadın ve gençlik kolları başkanları da katılır, görüşlerini açıklayabilir, önerilerde bulunabilir; ancak oy kullanamazlar. Birbirini izleyen üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmayan üyenin kurul üyeliği düşer. Üyeliğin düştüğünü tesbit eden karara karşı bir üst yönetim organına itiraz edilebilir. Geçerli ve kabul edilebilir bir mazereti olmadan üst üste üç olağan toplantısını yapmayan il başkanı ile il yönetim kurulunun düşmüş sayılmasına Merkez Yönetim Kurulunca karar verilebilir. İl yönetim kurulları, her iki ayda bir ayın ilk toplantı gününde genişletilmiş olarak toplanır. Bu toplantıya yönetmelikte belirlenen doğal üyeler de katılır. Doğal üyeler konuşabilir, ama oy kullanamazlar. Genişletilmiş toplantıda ülke ve yöre sorunları ile parti politikaları görüşülerek değerlendirmeler yapılır, öneriler geliştirilir. Toplantıda görüşülen konular ve somut öneriler bir rapor halinde genel merkeze gönderilir. İL YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ Madde-31 İl yönetim kurulu, il çevresinde partinin başarısı ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaları düzenlemekle ve yürütmekle yükümlüdür. Bu amaçla;

 1. a) Partinin ilkelerini, amaçlarını, Programını, politikalarını ve görüşlerini halka beğendirmek ve benimsetmek için çalışır. Bunlara ve Partiye karşı yapılabilecek eleştirileri yanıtlar.
 2. b) Tüzük kurallarını, kongrelerin ve üst yönetim birimlerinin kararlarını uygular; il düzeyinde oluşturulan çalışma gruplarının, ilçe örgütlerinin, il ya da büyükşehir belediye meclisi grubunun ve il genel meclisi grubunun çalışmalarını, yılda en az bir kez ilçe örgütlerinin hesaplarını denetler.
 3. c) Diğer partilerin çalışmalarını izler.

d)İl düzeyinde ve ilçelerde sürdürülecek eğitim çalışmalarını programlayarak gerçekleştirir ve denetler.

 1. e) Bütün seçimlerde, parti adaylarının kazanmasını sağlamak için il düzeyinde ve ilçelerde gerekli çalışmaları yapar ve yaptırır.

Seçim çalışmalarını denetler. Seçimlerle ilgili yasal görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

 1. f) İl çevresinin genel anlamdaki ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını inceler. Bunların çözümüne yardımcı olur. Meslek ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yaygın ve yerel basınla ilişkileri sağlıklı tutar; onların sorunlarıyla ilgilenir; çözümlerine katkıda bulunur; bu kuruluşlarda görevli partililerle işbirliği yaparak başarılı olmalarına yardımcı olur.
 2. g) İl çevresindeki ekonomik, sosyal ve siyasal olaylarla ilgili bilgileri toplar, değerlendirir ve üst yönetim birimlerine bildirir.
 3. h) İl çevresinde uygun yerlerde, siyasal, toplumsal ve kültürel nitelikte toplantılar düzenler ve üst yönetimi bilgilendirir.
 4. i) Gerekli gördüğü konularda, araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere, uzmanların ve üyelerin katılacağı çalışmalar gerçekleştirir.
 5. j) Partinin gelir kaynaklarını genişletmek ve arttırmak için çalışmalar yapar

İL YÖNETİMİNDE İŞBÖLÜMÜ Madde-32

 1. a) İl başkanı, il başkan yardımcılarının görev alanlarını belirler.
 2. b) İl sekreteri, il yönetim kurulu toplantı ve tutanaklarını düzenler, kararları karar defterine geçirir, imza edilmelerini sağlar. İlin gelen-giden her türlü evrak işlerinden, yazışmalarından ve arşivin düzenlenmesinden sorumludur.
 3. c) İl saymanı, ilin hesap işlerini yürütür; gelir gider işlemlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar; Partiye yeterli ve düzenli gelir sağlanmasına çalışır; Partinin demirbaşlarının ve malvarlığının korunmasını gözetir; ilde kayıtlı parti üyelerinin aidatlarının düzenli olarak ödemeleri için gerekli çalışmaları yapar.
 4. d) İl eğitim sekreteri, parti içi eğitim programının uygulanmasını sağlar, Parti eğitmenlerinin çalışmalarını düzenler.
 5. e) İl bilişim sorumlusu, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en verimli biçimde faydalanılmasını, birimler arasındaki iletişimin sağlanmasını, bilişim sistemlerinin kesintisiz ve güvenli bir biçimde kullanılmasını sağlar.

GENEL BAŞKAN Madde-33 Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise, üçüncü  oylamada en çok oy alan aday seçilir. Partiyi Genel Başkan temsil eder.Genel Başkan, disiplin kurulları dışında, bütün parti örgütünün başkanıdır. Genel Başkan, partiyi bağlayıcı demeçler vermeye ve bildiriler yayımlamaya yetkilidir. Genel Başkan bu yetkisini görevlendireceği kimselere de kullandırabilir. Her kademedeki parti yönetim birimlerini, kurulları, organları ve görevlileri, birlikte ya da ayrı ayrı toplantıya çağırabilir. Parti görevlerinin ve çalışmalarının gerektirdiği önlemleri alır. Yetkili organlarca verilen kararların ilgililerce uygulanmasını denetler. Parti örgütüne ve ilgililere gerekli gördüğü bildirimleri yapar. Genel merkez organları ile partinin TBMM Grubunun uyumlu çalışmasını gözetir. Genel Başkan, yokluğunda kendisine vekillik etmek üzere, Genel Başkan Yardımcılarından birini görevlendirir. Genel Başkan Vekili, vekillik ettiği sürede Genel Başkanın yetkilerini kullanır. PARTİ MECLİSİ Madde-34 Parti Meclisi; Genel Başkan ile Kurultayca gizli oyla seçilmiş yirmi (20) üyeden oluşur.Aldıkları oy sayısına ve sırasına göre Parti Meclisinin on yedek üyesi belirlenir.Parti Meclisinde boşalma olursa, sırasıyla yedeklerden tamamlanır.Parti Meclisi en geç iki ayda bir Genel Başkanın çağrısı üzerine ve Genel Başkanın başkanlığında toplanır.Toplantının gündemi ve görüşülecek raporlar ve tasarılar, en geç üç gün önceden üyelere gönderilir.Genel Başkan, gerek gördüğünde ya da altı (6) Parti Meclisi üyesinin gerekçe ve gündem belirleyerek yazılı istemde bulunması durumunda Parti Meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Genel Başkan Parti Meclisi üyelerine geçici veya sürekli görevler verebilir.Birbirini izleyen üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmayan Parti Meclisi üyesinin üyeliğinin gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile düşürülmesine karar verilebilir.Parti Meclisi toplantılarına, Partinin TBMM grubu başkan vekilleri, grup yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları genel başkanları da katılabilir, önerilerde bulunabilir; ancak oy kullanamazlar. Parti Meclisinin toplantı kuralları ve çalışma yöntemleri yönetmelikle belirlenir. PARTİ MECLİSİ’NİN GÖREVLERİ Madde-35 Parti Meclisi, Kurultay’dan sonra Partinin en yüksek karar organıdır. Parti Meclisi;

 1. A) Parti Programı, kurultay kararları ve seçim bildirgeleri doğrultusunda iç ve dış gelişmelerle ilgili politika ve strateji kararları alır.
 2. B) Parti Programını, kurultay kararlarını ve seçim bildirgelerini topluma benimsetmek için gerekli çalışmaları yapar, önlemleri alır ve direktifleri verir.

C)Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma raporunu ve kesin hesabı inceleyip karara bağlayarak kurultaya sunar. Yıllık bütçeyi ve bilançoyu onaylar.

 1. D) Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan kurultay gündemleri ile seçim bildirgelerini inceleyip karara bağlar.
 2. E) Yasa ve tüzük kuralları uyarınca Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yönetmelikleri inceleyip karara bağlar.
 3. F) Merkez Yönetim Kurulu’nun ve Parti Meclisi üyelerinin ve parti kurullarının sunduğu raporları, önerileri, karar tasarılarını görüşüp karara bağlar.
 4. G) Hükümet kurma, hükümete katılma, hükümetten çekilme konularında karar verir. Bu konuların görüşüldüğü Parti Meclisi toplantısına, TBMM Grup Başkanvekilleri ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri katılır ve oy kullanırlar.
 5. H) Seçimlere katılıp katılmama ve seçimlerde yasa ve Tüzük kurallarına göre aday saptama yöntemini belirleyen kararları alır; kontenjan adaylarını ve merkez yoklaması yoluyla belirlenmesi gereken adayları belirler.
 6. I) Uluslararası kuruluşlara üyelik kararı verebilir. Ancak bu kararın verilip duyurulmasından sonra geçen bir ay içinde, kurultay üyelerinin beşte birinden yazılı istek gelirse konu kurultayın olağan toplantısında veya ivedi durumlarda, olağanüstü toplantısında karara bağlanır. Bir ay içinde böyle bir istek gelmemişse karar kesinlik kazanır.
 7. J) Genel Başkanın veya Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine disiplin cezalarının bağışlanmasını karara bağlar.

MERKEZ YÖNETİM KURULU Madde-36 Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan, genel başkan yardımcıları ve genel sekreter olmak üzere en  az onyedi (17) kişiden oluşur.Genel başkan yardımcıları ve genel sekreter, Parti Meclisi üyeleri arasından Genel Başkan tarafından seçilir. Genel Başkanın yokluğunda, belirlediği genel başkan yardımcısı Merkez Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. TBMM grup başkan vekilleri, kadın ve gençlik kolları genel başkanları, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, görüş ve önerilerde bulunabilirler; ancak oy kullanamazlar. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Başkan tarafından değiştirilebileceği gibi, Parti Meclisi üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi ve üye tam sayısının üçte ikisinin güvensizlik oyuyla görevden uzaklaştırılabilir.İstifa eden, değiştirilen veya düşürülen üye yerine Genel Başkan tarafından yeni üye seçilir.Merkez Yönetim Kurulu, haftada bir gün belirli bir saatte çağrı yapılmaksızın çoğunlukla toplanır. İvedi durumlarda Genel Başkanın çağrısıyla daha erken toplantı yapabilir. Tüzükte yazılı hükümler dışında üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinin kapsam ve niteliğine göre yeteri kadar yardımcı veya uzmanla çalışma yapabilirler. Yardımcı ve uzmanlar Milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve bunların dışında kişiler arasından ilgili Merkez Yönetim Kurulu üyesinin önerisi ve Genel Başkanın onayı ile belirlenir. Genel Başkan, meslek kuruluşlarının partili başkanlarını ve Merkez Yönetim Kurulu’nca görevlendirilmiş olan yardımcı ve uzmanları Merkez Yönetim Kurulu’nun toplantılarına davet edebilir. Genel Başkan Merkez Yönetim Kurulu ile Grup Yönetim Kurulu’nu ortak toplantıya çağırabilir. Ortak toplantılarda oylama yapılmaz. Ancak Genel Başkan gerek görürse eğilim yoklaması yapar; bu yoklama bağlayıcı sayılmaz. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri partinin diğer kurullarında görev alamazlar.Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcılarını

 • Parti örgütü ve örgüt yönetimleri
 • İdari ve mali İşler
 • Hukuk ve seçim işleri
 • Parti içi eğitim
 • İnsan hakları
 • İletişim, tanıtım, basın ve halkla ilişkiler
 • Yerel yönetimler
 • Meslek kuruluşları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları
 • Dış ilişkiler ve yurtdışı örgütlenmeler
 • Kadın örgütlenmesi ve politikaları
 • Gençlik örgütlenmesi ve politikaları
 • Ekonomi politikaları
 • Sosyal politikalar
 • AR-GE; Bilim Yönetim ve kültür platformu
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri konularında sorumlu olmak üzere görevlendirir.

Genel Başkanın önerisi ve Parti Meclisinin kararı ile yeni görev konuları ve alanları belirlenebilir. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri mazeretleri halinde Genel Başkanı bilgilendirerek hangi Merkez Yönetim Kurulu üyesinin kendisine vekalet edeceğini belirler. Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını bir yönerge ile düzenler. İdari ve Mali İşlerle görevlendirilen Genel Başkan Yardımcısı, Saymanlık işlerini de yürütür. Yıl sonu bilançosunu ve kesin hesapları düzenler. İllerden ve ilçelerden gelen kesin hesapları, Genel Merkez kesin hesabı ile birleştirir ve Merkez Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Partinin gelirlerinin toplanmasında, harcamaların yapılmasında her aşamada yasa ve Tüzük işlemlerine uygunluğu sağlar. Partinin demirbaşlarının ve malvarlığının korunmasını gözetir. Genel Sekreter, genel başkan yardımcıları ile görüşüp Genel Başkanı bilgilendirerek Merkez Yönetim Kurulu gündemini ve Genel Başkanın belirleyeceği Parti Meclisi gündemini hazırlar. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısına ilişkin tutanakların düzenlenmesini, kararların imzalanmasını ve muhafaza edilmesini sağlar. Genel Sekreter; her durum ve sıfatla bütün yargı mercilerinde özel veya resmi daire, kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler, özel veya resmi tüzel kişilerle olan ilişkilerde Genel Başkan adına bizzat veya vekille partiyi temsil eder.Genel Sekreterlik, genel evrak kaydının tutulmasını sağlar.   Partinin yazışma ve haberleşme birimidir. Partinin bütün resmi ve parti içi yazışmaları, Genel Sekreterin gözetim ve denetimi altında Genel Sekreterlik aracılığıyla yapılır. Genel Sekreterlik parti örgütünün başvurma, haberleşme ve genel evrakının muhafaza edildiği birimdir. Genel Sekreter, gelen evrakı bekletmeden ilgili genel başkan yardımcısına ulaştırır. Genel Sekreter, partinin üye genel kütüğünün tutulmasını ve parti arşivinin düzenlenmesini sağlar. MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ Madde-37 Merkez Yönetim Kurulu, en üst yönetim organıdır. Merkez Yönetim Kurulu; A)Kurultayın, Parti Meclisi’nin kararlarını uygular. Partinin programını, ilkelerini, amaçlarını duyurmak, yaymak, benimsetmek, Partiyi seçimlere hazır bulundurmak ve seçimleri kazanarak iktidar olmak için her türlü girişimi yapar, önlemleri ve kararları alır.

 1. B) Parti örgütünü yönetir, çalışmaları yönlendirir, örgütle sürekli iletişim ve işbirliği sağlar, örgütün sorunlarını çözer ve örgütün yaptığı önerileri inceler, gerekenleri karara bağlar. Parti örgütünün yasalara, Tüzük ve yönetmeliklere uygun çalışmasını izler, denetler ve sağlar.
 2. C) Partinin hukuki varlığını korur. Bunun için yasalara ve Tüzüğe uygun bütün kararları alır. Partinin yasal davranış ve uygulama

içinde olmasına özen gösterir.

 1. D) Kurultayı, olağan veya olağanüstü toplantıları yasalara ve Tüzüğe uygun şekilde hazırlar, gününü, gündemini, yerini belirler. Parti Meclisi’nin oyuna sunar.
 2. E) Parti Programı, kurultay kararları ve seçim bildirgesi çerçevesinde Partinin politikasını, stratejisini ve seçim bildirgelerini hazırlayıp Parti Meclisi’nin onayına sunar. Bunların toplumda anlaşılıp benimsenmesi için gereken çalışmayı yapar.
 3. F) Partinin hükümetle, başka partilerle ilişkilerini düzenler ve bu konuda gereken kararları alır.
 4. G) Toplumsal amaçlı dernek ve kulüpler, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek odaları ve benzeri kuruluşlarla ilişkileri düzenler.
 5. H) Partinin kurduğu ya da katıldığı hükümetin programı ile ilgili görüşlerini belirler, Parti Meclisi’ne sunar.
 6. I) Başka partilerden gelen katılma, işbirliği veya birleşme konularında belirlediği görüşlerini Parti Meclisi’ne sunar.
 7. J) Araştırma, yayın, parti içi eğitim çalışmalarını düzenler ve yürütür. Eğitim konularını saptar, eğitim konusunda yararlanılacak bilgi, belge ve kaynakları hazırlar.
 8. K) Çalışma raporunu hazırlar, Kurultaya sunulmak üzere Parti Meclisi’nin onayına sunar. Kurultayda görüşülecek karar tasarılarını ve önerilerini hazırlar, Parti Meclisi’ne sunar.
 9. L) Yıllık bütçeyi hazırlar. Parti Meclisi’nin onayına sunar ve uygular. Parti kesin hesabını hazırlayıp onay için Parti Meclisi’ne sunar. Süresi içinde Genel Başkan adına Anayasa Mahkemesi’ne ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderir.
 10. M) Partinin uluslararası ilişkilerini düzenler, çalışmaları yürütür.
 11. N) Tüzüğün öngördüğü yönetmelikleri hazırlayıp, Parti Meclisi’ne sunar. Onaylandıktan sonra uygular, örgütte uygulanmasını izler ve denetler.
 12. O) Yasa ve Tüzük kurallarına uygun çalışmayan örgüt birimi görevlilerini görevlerinden alır, geçici kurullar atar, süresi içinde olağanüstü kongrelerini yapmalarını sağlar.

Ö) Muhtarlık bölgesi çalışma grubu sorumluları ve temsilci seçimlerinin, belde başkanı ve belde meclisi seçimlerinin, ilçe ve il kongrelerinin belirlenen zamanda ve sürelerde Tüzüğe ve yönetmeliğe uygun yapılmasını izler, denetler ve sağlar.

 1. P) Partinin amaçlarına uygun olarak, taşınır ve taşınmaz mal ile taşıt araçları alır, kullanır, işletir veya satar. Taşınmaz malların satışı için Parti Meclisi’nden yetki alır.
 2. R) Partililerin, Tüzüğün dördüncü maddesindeki siyasal yaşam anlayışı ve beşinci maddesindeki çalışma ilkeleri çerçevesinde özveri ve hoşgörü içinde ülke ve toplum yararına hizmet etmelerini izler, denetler ve sağlar.
 3. S) Parti gelirlerini arttırmak amacı ile her türlü önlemi alır, gelir makbuzları bastırır, örgüte gönderir.

Ş) Disiplin cezalarının bağışlanması istemleri ile ilgili dosyaları hazırlar ve Parti Meclisi’nin onayına sunar.

 1. T) Tüzüğün diğer maddelerinde Merkez Yönetim Kurulu’na verilen görevleri yerine getirir ve gerekli kararları alır.
 2. U) Merkez Yönetim Kurulu, belli konuların incelenmesinde, izlenmesinde, bilimsel çalışmaların yürütülmesinde, üyelerinden

birini veya birkaçını görevlendirebilir, bu amaçlarla komisyonlar kurabilir. Bu komisyonlarda partili TBMM üyelerini ve partilileri görevlendirebilir.

 1. V) Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma ilkeleri ve yönetim esasları yönetmelikle düzenlenir.

YAN KOLLAR, YAN KURULUŞLAR, YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ, ÇALIŞMA GRUPLARI, BİLİM, SANAT, KÜLTÜR VE YÖNETİM PLATFORMU Madde-38 Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olmak kaydıyla Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile İsviçre, Norveç, Rusya, ABD, Kanada, Avustralya ve KKTC’de, Avrasya ve Kafkasya ülkelerinde ve bu ülkelerdeki uluslararası kuruluşlar nezdinde yurtdışı temsilcilikleri kurulabilir. Genel Merkezde, il, ilçe ve belde yönetim birimlerinde, Tüzüğe uygun olarak oluşturulan çalışma grupları yanında, Genel Başkanın önerisi ile Bilim, Sanat, Kültür ve Yönetim Platformu kurulur. Yan kolların, yan kuruluşların, yurtdışı temsilciliklerinin çalışma gruplarının, Bilim, Sanat, Kültür ve Yönetim Platformunun kuruluşları, amaçları, görevleri, çalışma yöntemleri, Genel Merkezle ilişkileri ve denetimleri yönetmeliklerle düzenlenir. KADIN KOLLARI İLE GENÇLİK KOLLARI Madde-38a İl, ilçe ve gerek görülen beldelerde partili kadın üyelerden “Kadın Kolları” ve partili gençlerden “Gençlik Kolları” kurulur. Gençlik kollarına üye olmanın üst sınırı, otuz (30) yaştır (otuz dahil). Bu kollar iki yılda bir kongrelerini yaparlar.Kadın kolları ve gençlik kolları, il, ilçe ve varsa belde başkanlarını, saymanlarını, sekreterlerini ve eğitim sekreterlerini seçerler.Kadın kolları genel başkanı ve gençlik kolları genel başkanı ile bu yan kolların merkez yönetim kurulları kadın ve gençlik kurultaylarında seçilir. Her il ve ilçe, yıllık bütçesinden toplam en az %10 olmak kaydıyla yeter miktarda payı, kadın kolları ve gençlik kolları için ayırmak zorundadır. Genel Merkez de, kadın kolları genel başkanlığına ve gençlik kolları genel başkanlığına, partinin yıllık bütçesinden yeter miktarda pay ayırır. Bu paylar belirlenirken ilgili kol yönetiminin görüşü alınır.Kadın kollarının ve gençlik kollarının harcamaları, ilgili il ve ilçe saymanı, genel merkezde ise idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı tarafından yapılır.Kadın kolları ve gençlik kollarının amaçları, görevleri, seçim ve çalışma yöntemleri ile Genel Merkezle ilişkileri ve denetimleri yönetmelikle düzenlenir. Tüzüğün 40. maddesi hükümleri yan kolların genel başkanları ve yöneticileri ile il ve ilçe başkanları ve yöneticileri açısından da uygulanır. GÖREVİN BOŞALMASI Madde-39 Parti örgütünde bir görevlinin kendi isteği ile görevinden ayrılması ya da değişik nedenlerle görevin boşalması durumunda yeni görevli aşağıdaki biçimde belirlenir:

 1. A) Genel Başkanlık boşaldığında, Parti Meclisi yeni Genel Başkanı seçmek için kurultayı en geç (45) gün içinde toplantıya çağırır. Bu süre içinde Genel Başkanlık görevleri, Parti Meclisi’nde belirlenen Genel Başkan Yardımcısı tarafından yürütülür.
 2. B) Parti Meclisi’nde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle ile doldurulur. Parti Meclisi’ne bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde, Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde Kurultayı toplantıya çağırır.
 3. C) İl ve ilçe başkanlığı boşaldığında, olağan kongreye kadar görev yapmak üzere yenisi, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri veya partililer arasından, il ve ilçe yönetim kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ve geciktirilmeden seçilir.
 4. D) İl ve ilçe yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olduğunda, yedekleri ile doldurulur. Bütün yedeklerin çağrılmasından sonra kurul üyelerinin sayısı, üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) altına inerse ya da asıl üyeliklerde aynı gün içinde yarıdan fazla

boşalma olursa, Başkan ve Kurul, yedekleriyle birlikte düşmüş olur. Bu hallerde Merkez Yönetim Kurulu, 41. madde uyarınca olağanüstü kongre yapmak üzere geçici kurul atar.

 1. E) Beldelerde ve muhtarlık bölgesinde meydana gelen görev boşluklarının doldurulması ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.

GÖREVDEN ALMA Madde-40

 1. A) Üst yönetim birimi, alt yönetim birimlerini gerekli gördüğü durumlarda, gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak uyarabilir. İl ve ilçeler, alt yönetim birimine yaptıkları uyarılara ilişkin Genel Merkeze beş gün içinde bilgi verir.
 2. B) Yasalarda, Tüzükte ve Yönetmeliklerde öngörülen görev ve sorumlulukları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeyen veya aksatan; partinin siyasal ilkeleriyle, doğrultusuyla, çalışma kurallarıyla bağdaşmaz tutum ve davranış içine girerek partiye zarar veren il, ilçe, belde başkanı ve yönetim kurulu üyelerini, Merkez Yönetim Kurulu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla ve gizli oyla, gerekçesini belirterek görevden alabilir. Merkez Yönetim Kurulu, bu yetkisini, doğrudan veya ilgili üst yönetim biriminin önerisi üzerine kullanır.
 3. C) İl yönetim kurulu, aynı esaslarla ve gerekçesini belirterek, ilçe başkanını, ilçe yönetim kurulu üyelerini, belde başkanını ve belde yönetim kurulu üyelerini görevden alabilir. Bu durumda karar, beş gün içerisinde Genel Merkeze bildirilir.
 4. D) İlçe yönetim kurulu, aynı esaslarla ve gerekçesini belirterek, belde başkanı ve belde yönetim kurulu üyelerini görevden alabilir. Bu durumda karar, beş gün içerisinde il başkanlığına ve Genel Merkeze bildirilir.
 5. E) Genel seçimde, il, ilçe veya belde yönetim biriminin sorumluluk sahası içinde Partinin bir önceki genel seçime göre aldığı oyların oranında düşme olması durumunda, ilgili yönetim birimi Merkez Yönetim Kurulunca görevden alınabilir.
 6. F) Merkez Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınanlar, gerekçeli kararın tebliğinden başlayarak (5) gün içinde Parti Meclisi’ne itirazda bulunabilir. İtirazın kabulü için, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu gerekir; aksi takdirde itiraz reddedilmiş olur. Parti Meclisinin kararı kesindir.
 7. G) Merkez Yönetim Kurulu dışındaki üst yönetim birimince görevden alınanlar, kendisini görevden alan yönetim biriminin bir üstündeki yönetim birimine, gerekçeli kararın tebliğinden başlayarak beş (5) iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz üzerine on beş (15) gün içinde karar verilir. İtirazın kabulü için, ilgili kurulun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu gerekir; aksi takdirde itiraz reddedilmiş olur. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
 8. H) İtirazda bulunmuş olmak, görevi bırakmayı ve devretmeyi geciktirme nedeni sayılmaz.

GÖREVDEN ALINANLARIN YERİNE SEÇİM Madde-41 Üst yönetim birimince görevden alınan il, ilçe başkanı ve il, ilçe yönetimleri yerine, aşağıdaki biçimde yenileri seçilir:

 1. A) Başkan görevden alınmışsa, kendi yönetim birimi yenisini seçerek görevlendirir.
 2. B) İl başkanı ve il yönetim kurulu birlikte veya yalnız il yönetim kurulu görevden alınmışsa Merkez Yönetim Kurulu, başkan dahil (7) kişilik bir geçici kurul atar. yalnız ilçe yönetim kurulu görevden alınmışsa il yönetim kurulu, başkan dahil (5) kişilik bir geçici kurul atar..
 1. D) Olağanüstü kongrede, üst yönetim biriminin görevden alma nedenlerini saptayan raporu okunur. Görevden alınanların ve görevden alan üst yönetim biriminin temsilcileri, dilerlerse açıklama yapabilirler. Bu açıklamalardan sonra görüşme açılmaz;

seçim yapılır. Yukarıdaki A, B, C, fıkraları uyarınca seçilen başkan ve yönetim kurulu üyeleri görevden alınanların süresini tamamlar. PARTİ DENETMENLERİ Madde-42 Merkez Yönetim Kurulu, örgütle ilgili görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere parti denetmenleri görevlendirir. Parti denetmenlerinin çalışma yöntemleri, görev ve yetkileri yönetmelikle düzenlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KONGRELER VE KURULTAYLAR (Madde 43-54) İLÇE KONGRESİ Madde-43

 1. A) İlçe kongresi iki yılda bir toplanır. Bu süre en çok bir yıl uzatılabilir.

Ayrıca, yılda bir kez seçimsiz olarak toplanır ve siyasal çalışmalara yön verir.

 1. B) İlçe kongresinin üyeleri şunlardır:

1) İlçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, 2) İlçe çevresindeki belediyelerin partili başkanları, 3) Tüzüğün 45. maddesinde belirlenen muhtarlık bölgesi toplantılarında seçilen delegeler.

 1. C) İlçe kongresinin onur üyeleri şunlardır:

1) İlçede kayıtlı partili yeni ve eski TBMM üyeleri ile eski Genel Merkez yöneticileri, 2) Eski ilçe başkanları, 3) İlçe çevresindeki belediyelerin eski başkanları, 4) Genişletilmiş ilçe meclisine katılma hakkı olan partililer,

 1. D) İlçe kongreleri, gündemde belirtilen konuları karara bağlar ve

1) İlçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyelerini ve yedeklerini, 2) İl kongresine katılacak delegeleri gizli oyla seçer.

 1. E) İl kongresine katılacak olan ilçe delegelerin sayısı, il kongresinde altı yüzü (600) geçmemek üzere oranlı olarak, il yönetim kurulunca hesaplanır ve belirlenir.

İL KONGRESİ Madde-44

 1. A) İl kongresi iki yılda bir toplanır. Bu süre en çok bir yıl uzatılabilir. Ayrıca, yılda bir kez seçimsiz olarak toplanır ve siyasal çalışmalara yön verir.
 2. B) İl kongresinin üyeleri şunlardır:

1) İl’in partili TBMM üyeleri, 2) İl başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri, 3) İl disiplin kurulu üyeleri, 4) İlçe kongrelerinden seçilmiş olan il kongresi delegeleri, 5) İl ve büyükşehir partili belediye başkanları,

 1. C) İl kongresinin onur üyeleri şunlardır:

1) İl’de kayıtlı Parti Meclisi üyeleri, 2) İl’de kayıtlı eski genel merkez yöneticileri, 3) İl’de kayıtlı eski TBMM Üyeleri, 4) Eski il başkanları, 5) İl’de kayıtlı eski il ya da büyükşehir belediye başkanları, 6) Genişletilmiş il meclisine katılma hakkı olan partililer.

 1. D) İl Kongreleri, gündemde belirtilen konuları karara bağlar ve

1) İl başkanı ve il yönetim kurulu üyeleriyle yedeklerini, 2) İl disiplin kurulu üyeleri ile yedeklerini, 3) Kurultaya katılacak delegeleri gizli oyla seçer. KONGRELERLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER Madde-45

 1. A) Kongrelerin Süresi Kongreler iki (2) yılda bir yapılır. Bir yıldan fazla ertelenemez. Başlangıç ve bitiş tarihleri Merkez Yönetim Kurulu’nca saptanır.

Merkez Yönetim Kurulu’nca saptanan süreler içinde olmak koşuluyla ilçe kongrelerinin günlerini il yönetim kurulları, il kongrelerinin günlerini ise Merkez Yönetim Kurulu belirler. Kongre günlerini belirleyen yönetim birimi, alt yönetim biriminin görüşlerini alır.Kongreye sunulacak yönetim kurulu faaliyet raporu, kongre tarihinden en az yedi (7) gün önce elektronik ortamda veya il ve ilçe merkezlerinde basılı olarak delegelerin incelemesine sunulur.

 1. B) Kongrelere çağrı, toplantı yeter sayısı İl ve ilçe kongrelerinin yeri, günü, saati ve gündemi, en az on beş (15) gün önce il ve ilçe merkezlerinde ilan edilir. Kongrenin yapılacağı yerde gazete çıkıyorsa, en az bir gazete ile duyurulur. Bu ilan ve bildirimde, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz

ise ikinci toplantının yeri, günü ve saati de belirtilir. İl ve ilçe kongreleri üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikinci toplantı katılanlarla yapılır. Şu kadar ki, bu sayı kongre üye tam sayısının beşte birinden az olamaz. Kongreyi başkan açar. Başkanın yokluğunda bu görev sekreter üye tarafından yapılır. Sekreter üyenin de yokluğu halinde kongreyi başkan yardımcılarından en yaşlı olanı açar.

 1. C) Delegelik, Kongre Üyeliği ve Süresi Bir kongreye ve kurultaya katılmak üzere muhtarlık bölgesi ve alt yönetim birimi toplantısında ve kongresinde seçilen partiliye “delege”, Partide aldıkları görev nedeniyle kongrelere katılanlara “doğal üye”, bunların tümüne “kongre üyesi” denir. Muhtarlık bölgesi seçimlerinde, Parti Kongre takviminin ilanından üç (3) ay önceki parti üye listesi seçmen listesi olarak esas alınır.

Kongre üye tam sayısı, “kongre üyelerinin” toplam sayısıdır. Delegelerin kongre üyeliği süresi, seçildikleri kongreyi izleyen olağan kongreye kadardır. Delegelerin görevi, yenileri seçilinceye kadar devam eder. Üst yönetim birimi kongresi için belirlenen tarihten önce kongresini yapmayan alt yönetim birimi, üst yönetim birimi kongresine katılamaz ve mevcut delegelerin görevi sona erer.

 1. D) Delege Sayısı

İlçe kongresi delege sayısı en çok dört yüz (400), il kongre delegesi sayısı en çok altı yüz (600)dür. İlçe ve il kongrelerinin delege sayıları, partinin son genel milletvekili seçiminde aldığı oyla orantılı olarak Merkez Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.İlçelerin ve illerin kaç delege ile kongre yapacaklarına, ilgili yönetim kurullarının görüşlerini alarak Merkez Yönetim Kurulu karar verir.İlçe kongresi toplam delege sayısının ilçe sınırları içindeki muhtarlık bölgelerine dağıtılmasında ve il kongresi toplam delege sayısının kongre yapılan İl’e bağlı ilçelere dağıtılmasında, son milletvekili genel seçiminde o yerlerde alınan oylara göre yapılacak oranlama esas alınır. Delege seçimi, yönetmelik uyarınca yapılır. Delege seçimlerinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmiş olan üyeleri içeren Genel Merkez Parti Kütüğü esas alınır. E-Kongrelerin Gündemi Kongrelerin gündemi, il ya da ilçe yönetim kurullarınca belirlenir. Olağan kongrelerin gündemlerinde, açılış, kongre başkanlık kurulu seçimi, saygı duruşu, çalışma ve hesap raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması, aklama ile seçimler ve uygun görülecek başka konular bulunur.Üst yönetim biriminin veya kongre üyelerinin onda birinin yazılı isteği ile gündeme ekleme yapılabilir.Kongre, çoğunluk kararıyla gündemin sırasında değişiklik yapabilir. Ancak kongre başkanlık kurulu seçimi ile çalışma ve hesap raporlarının okunmasından ve aklamadan önce başka bir madde görüşülemez.

 1. F) Kongre Başkanlık Kurulu

Kongre açıldıktan sonra, kongre üyeleri veya partililer arasından bir başkan, kongre üyeleri arasından ikinci başkan ve yazman seçilir. Disiplin kurulları başkan ve üyeleri, kongre başkanlık kurullarında görev alamazlar.  

 1. G) Oturum ve Karar İlkeleri

Aksine karar alınmadıkça, Kurultay ve kongre oturumları açıktır. Kongreler, aksine hüküm bulunmayan hallerde, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alırlar. Kongrelerde hesap konuları ile kongrece kararlaştırılan başka konular, bunlarla ilgili olarak kurulacak komisyonun raporu okunduktan sonra görüşülüp onaylanabilir. Kongrede alınan kararlar, başkanlıkça kongreye duyurulur ve tutanağa yazılır. Aksine karar yoksa, kararlar açık oylama ile alınır.

 1. H) Görüşmeler

Kongrelerde gündem konuları sıra ile ele alınır; söz isteyenlere sıra ile söz verilir. Konularla ilgili söz süreleri, konuların görüşülmesine başlanırken kongrece saptanır.Onur üyeleri konuşabilirler, oy kullanamazlar. Geçici kurul başkanları ve üyeleri kongrelere katılırlar, konuşabilirler; kongre üyesi değillerse oy kullanamazlar.Üst yönetim birimi başkanı veya temsilcisine, Parti Meclisi ve o ilin TBMM üyelerine istediklerinde, sıra gözetilmeksizin söz verilir.İstekli olması halinde çalışma raporu üzerinde beş, öteki konularda üç üye konuşmadan yeterlik önergesi oylanmaz. Çalışma raporuna yazılı muhalefet şerhi vermemiş olan Yönetim Kurulu Üyesi rapor üzerinde konuşamaz.

 1. I) Adaylık

Kongrelerde adaylar, seçimlere geçilmeden önce saptanır. Aday olmayanlar seçilemezler.İl ve ilçe kongrelerinde başkanlığa aday olabilmek için, kongre üye tam sayısının en az yüzde onunun yazılı önerisi gereklidir. Bir delege, adaylardan sadece biri için imza verir. Seçimlerde Kullanılacak Oy Pusulası İl ve ilçe kongrelerinde seçimlerde kural, tek ve ortak listedir (çarşaf liste). Ancak gündemin çalışma raporu ve görüşmeler  maddesine geçilmeden önce, kongre üyelerinin onda birinin yazılı önerisi ve kongreye katılan üyelerin salt çoğunluğuyla yapılacak oylama sonucunda blok liste usulü ile seçimlerin yapılmasına karar verilebilir. Tek ve ortak liste (çarşaf liste) yönteminde adaylar, Kongre  Başkanlık Kurulu’nca ad çekme ile belirlenecek harften başlamak üzere ve soyadı, alfabe esasına göre sıralanarak ortak liste olarak bastırılır. Bu listeler, İlçe Seçim Kurulunca mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülür. Oy pusulalarında organlar ayrı ayrı yer alır. Kongre üyelerince, bu oy pusulalarındaki adayların adının yanına işaret konularak oylama yapılır. Oy pusulasında, seçilecek asıl üye veya delege kadar adayın işaretlenmesi suretiyle oy kullanılır. Fazla işaretlenmiş, seçilecek üye veya delege sayısının yüzde doksanından az işaretlenmiş olan oy pusulaları geçersizdir. Adayların aldıkları oy sırasına göre genel sıralama yapılarak, asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında ad çekme yoluyla sıra saptanır. Blok liste ile yapılacak her kademedeki seçimlerde, kullanılacak oy pusulası, o örgüt biriminin organları ile üst kademe kongre delegeleri için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır. Üst organ delegeleri dahil asıl adaylar, soyadına  göre alfabetik sıraya dizilerek Başkanlık Kurulu’nca kesinleştirilir ve blok liste halinde bastırılır. Yönetim ve Disiplin Kurulu yedek üyelikleri için alfabetik sıra koşulu aranmaz. Üst organ kongre delege adaylığı hariç bir aday, blok listelerden yalnızca birinde yer alabilir. Bir adayın birden çok listede yer alması halinde, kongre başkanlığınca açıklama yapılarak, adayın hangi listede yer almak istediği saptanır ve düzenleme buna göre yapılır. Aksi halde adayın listelerdeki adaylığı düşer. Blok listeler dışında asıl ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunmak mümkündür. Başkanlık kurulunca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste seçim kurulunca onaylanarak sandık başına ve oy verme hücrelerine asılır. Basılmış olan blok listeler, Kongre Başkanlık Kurulu’nca, İlçe Seçim Kuruluna mühürlettirilerek oy pusulası haline dönüştürülür. Bu halde, blok listede yazılı adlar çizilebilir; çizilen adın yerine yeni ad yazılabilir. Her adayın aday olduğu listeden aldığı ve diğer bir listeye adı seçim sırasında oy kullanan üye veya delege tarafından eklenmek suretiyle aldığı oylar toplanır ve böylece listedeki sıra saptanır. Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı belirlenir. Şu kadar ki; seçilecek üye sayısından fazla veya yüzde doksanından az isim yazılı pusulalar geçersizdir. Oy pusulasında organlar ayrı ayrı yazılır. Bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır. İl ve ilçe yönetim kurullarında, her iki cinsiyetten en az yüzde otuz üç oranında üye bulunur. Bu husus genel sıralama ile sağlanmamışsa, ayrı cinsiyetten aday olanlar arasında aldıkları oya göre ayrı ayrı sıralama yapılır. Aldıkları oya bakılmaksızın her iki cinsiyetten yeterli üye alınarak organlar seçilmiş sayılır. Geri kalanlar, o cinsiyetten üyelerin yedeği olur. İl ve ilçe yönetim kurullarında, bir cinsiyette, üye sayısının herhangi bir nedenle bu oranın altına düşmesi halinde, varsa o cinsiyetten yedek üyelerle, yoksa cinsiyete bakılmaksızın yedek üyelerle sayı tamamlanır.İl ve ilçe kongrelerinde, her iki cinsiyetten yeter sayıda aday çıkmazsa katılan adaylarla seçim yapılır. Seçimlerde, kongre üye tam sayısının beşte birinden az oy alanlar, kota uygulaması kapsamındakiler de dahil olmak üzere, asıl veya yedek üyeliğe seçilmiş sayılmazlar.

 1. K) Kongrelerle ilgili diğer hususlar “Kongreler Yönetmeliği” ile düzenlenir.
 1. L) İl ve İlçe kongrelerinde seçilen parti organlarıyla Parti Tüzüğünde belirtilen bir göreve seçilenlerin adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikametgahı, nüfus cüzdanı örneği ve adli sicil kaydı seçilme veya atanma tarihinden başlayarak onbeş (15) gün içinde o mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile gönderilir.

OLAĞAN ÜSTÜ KONGRELER Madde-46 Üst yönetim biriminin  kararıyla ya da kongre üyelerinin tam sayısının beşte birinin, onbeş günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvurular üzerine olağanüstü kongre, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Toplantı çağrısı yapılmadığı takdirde, üst yönetim kurulu olağanüstü kongrenin toplanmasını ve yapılmasını sağlar. Olağanüstü kongrenin gündemi, isteyenlerce düzenlenir. Bu kongrelerde gündemden başka bir konu görüşülemez. Seçim yapılamaz.Ancak olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı kongre üyeleri tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise, olağanüstü kongrenin gündemine, güven oylaması ve seçim maddeleri konabilir. Bu takdirde seçim yapılabilir. Görevin boşalması ile ilgili Tüzüğün 39. maddesi ve görevden alınanların yerine seçimle ilgili 41. maddesi hükümleri saklıdır.Olağanüstü kongre isteğinin usulüne uygun olarak yetkili yönetim birimine ulaştırılmasından başlayarak en geç (45) gün içinde, yetkili yönetim birimince kongre toplanır. Bu toplantı (15) gün önce usulüne uygun olarak duyurulur. SEÇİMLER VE SEÇİMLERE İTİRAZ Madde-47 Kongrede sıra seçimlere geldiğinde, kongre başkanlık kurulu görevi, yetkili ve görevli seçim kurulu başkanlığına bırakır. Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile, tutanakların düzenlenmesinden itibaren (2) gün içinde, seçim sonuçlarına, yetkili ve görevli ilçe seçim kuruluna itiraz edilir. İlçe seçim kurulunun kararı kesindir. İTİRAZ Madde-48

 1. A) Muhtarlık bölgesi ilçe kongresi delege seçimleri ile ilgili itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 3 gün içinde o ilçede kayıtlı üyelerce ilçe yönetim kuruluna yapılır. İlçe Yönetim Kurulu (5) gün içinde karar verir. Bu karara karşı (5) gün içinde il yönetim

kuruluna itiraz edilebilir. İl yönetim kurulunun (5) gün içinde vereceği karar kesindir.

 1. B) İlçe kongresinin seçim dışındaki kararlarına ilişkin itirazlar, kongre üyelerince beş (5) gün içinde il yönetim kuruluna yapılır. İl yönetim kurulunun beş (5) gün içinde vereceği kararlar kesindir
 2. C) İl kongresinin seçim dışındaki kararlarına ilişkin itirazlar, kongrenin bitişini izleyen beş (5) gün içinde kongre üyelerince

Merkez Yönetim Kurulu’na yapılır. Merkez Yönetim Kurulu’nun beş (5) gün içinde vereceği karar kesindir. İtirazlar, yetkili kurullara yazılı olarak yapılır. İtiraz işlemin yürütülmesini durdurmaz. KURULTAY Madde-49 Kurultay, Partinin en yüksek organıdır. Yasa ve Tüzük kuralları içinde, toplumun ve ülkenin genel sorunlarını ve parti tutumunu görüşüp karara bağlar. Partinin kesin hesabını kabul veya reddeder. Parti Meclisi’nin çalışma raporunu görüşür ve karara bağlar. Kurultayda;

 1. a) Genel Başkan,
 2. b) Parti Meclisi üyeleri,
 3. c) Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri gizli oyla seçilir.

Bütün partililer, kurultay kararlarına uyarlar. Kurultay kararları ilgililere ve kamuoyuna duyurulur. KURULTAY ÜYELERİ Madde-50 A- Kurultayın Doğal Üyeleri 1) Genel Başkan, 2) Parti Meclisi üyeleri, 3) TBMM’nin partili üyeleri ve partili bakanlar, 4) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleri, B- Kurultayın Seçilmiş Üyeleri,İl kongrelerinde o ilin T.B.M.M. üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegeleri ile,doğal üyeler, kurultay üyesidir. C- Onur Üyeleri Parti üyeliği devam etmek kaydıyla Genel Başkanlık, genel başkan yardımcılığı, genel sekreterlik, genel saymanlık, parti meclisi ve genel yönetim kurulu – merkez yönetim kurulu üyeliği, yüksek disiplin kurulu başkan ve üyeliği, başbakanlık, bakanlık, TBMM  Başkanlığı, TBMM üyeliği yapmış olanlar; sendikaların, meslek kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin en üst birimlerinin başkanlarından partili olanlar; kurultay üyesi olmayan il başkanları; parti üyesi büyükşehir ve il belediye başkanları; kadın ve gençlik kolları genel başkanları; Tüzük hükümlerine göre Genel Merkezde oluşturulan komisyonların, çalışma gruplarının başkanları “Kurultay Onur Üyesi”dirler. KURULTAYA ÇAĞRI VE GÜNDEM Madde-51 Kurultay iki yılda bir toplanır. Bir yıldan fazla ertelenemez. Kurultayın toplanacağı yer, gün ve saat ile gündemi Parti Meclisi’nce belirlenir ve en az otuz (30) gün önce Genel Başkanca duyurulur. Kurultay gününün duyurulmasından başlayarak on beş (15) gün içinde Genel Başkanlığa ulaşmak koşulu ile Kurultay üyelerinin tam sayısının en az beşte birinin imzasını taşıyan konular da geçici gündeme alınır. Bu konuların görüşülebilmesi, Kurultayın kararına bağlıdır. Oylamadan önce önergede imzası olanlardan birisi ile Merkez Yönetim Kurulu adına bir üye konuşabilir. Parti Meclisinin kararı ya da kurultay üyelerinin tam sayısının beşte birinin onbeş günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvurular üzerine Kurultay, Genel Başkanca olağanüstü toplantıya çağrılır. Genel Başkan da gerekli gördüğünde, Kurultayı olağanüstü toplantıya çağırır. Birden fazla çağrının bulunması halinde, Genel Başkan bu çağrıları birleştirebilir. Birleştirilerek yapılan olağanüstü kurultay çağrısının gündeminde, her çağrının gündemi ayrı ayrı yer alır ve ayrı ayrı oylanır. Olağanüstü toplantının gündemi, isteyenlerce düzenlenir. Yukarıdaki fıkra düzenlemesi saklıdır. Olağanüstü toplantıda yalnız gündemdeki konular görüşülür, seçim yapılmaz. Ancak Genel Başkan gündeme seçim maddesi koyabilir. Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyeleri sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güven oyu ve seçim maddesi konulabilir. Olağanüstü toplantı da, en az on beş (15) gün önce ilgililere duyurulmak koşuluyla en geç kırk beş (45) gün içinde yapılır. KURULTAY GÖRÜŞMELERİ VE KARARLARI Madde-52 Kurultayı; Genel Başkan, Genel Başkan yoksa vekili açar. Kurultay açıldıktan sonra Kurultayın doğal ve seçilmiş üyeleri arasından bir başkan ile yeter sayıda başkan yardımcısı ve yazman üye seçilerek kurultayı yönetmek için “Başkanlık Kurulu” oluşturulur. Genel Başkanlık, Parti Meclisince kurultaya sunulacak rapor ve karar tasarılarını kurultay tarihinin duyuruluşu ile birlikte il başkanlarına ve TBMM Grubuna gönderir. Kurultayda kurulacak komisyonların adlarını da bildirir.TBMM Parti Grubu ve her ilin kurultay temsilcileri, kendi aralarında toplanarak rapor ve karar tasarılarını inceler, görüşlerini saptarlar; ancak bağlayıcı karar alamazlar.Bu toplantılarda TBMM Parti Grubu ve iller, katılmak istedikleri kurultay hazırlık komisyonlarını belirler. Bu komisyonlar için TBMM Grubundan iki, illerden birer üye görevlendirilir. Görevlendirilen üyelerin adları, Genel Başkanlığa ivedi bildirilir.Hazırlık komisyonlarına Genel Başkanca görevlendirilecek üçer üye de katılırlar. Hazırlık Komisyonlarını, Genel Başkan Kurultaydan önce toplantıya çağırır.Kurultayda TBMM Parti Grubundan iki, illerden birer üye kurultay komisyonlarına seçilir.Parti Meclisinden belirlenecek üçer üye, Kurultay komisyonlarına katılırlar. Kurultayda Parti Meclisince, TBMM Parti Grubunca veya illerce ya da kurultay üyeleri tarafından sunularak komisyonlarda görüşme konusu yapılmış rapor ve karar tasarıları dışında önerge verilemez, görüşme ve oylama yapılamaz.Komisyonların görüşmelerine, komisyon üyesi olmayan kurultay üyeleri de katılabilir; ancak oy kullanamazlar.Parti Meclisi Raporu’na yazılı muhalefet şerhi koymamış olan üye, kurultayda rapor üzerinde konuşamaz KURULTAYDA SEÇİMLER Madde 52a         Kurultayda seçimlere geçilmeden önce adaylar saptanır. Aday olmayanlar seçilemezler. Genel Başkanlığa aday olabilmek için, üye tam sayısının en az yüzde onunun (%10) yazılı önerisi gerekir. Başkanlık Divanı öneriyi ve imza sahiplerinin adlarını okur ve varsa itirazları karara bağlar. Bir delege, adaylardan sadece biri için imza verir. Kurultayda organ seçimlerinde kural, blok liste usulüyle seçimler yapılır. Liste, ilçe seçim kurulu başkanlığınca mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülür. Bu pusulada seçilecek üye sayısı kadar adaya, adının hizasına işaret konularak oy verilir.. Organ seçimlerinde adayların aldıkları oy sayısına göre sıralama yapılarak asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, onlardan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olurlar. Eşit oy alanlar arasında ad çekme yoluyla sıra saptanır. Blok liste ile yapılacak seçimlerde bütün adayların soyadına göre hazırlanmış alfabetik liste kullanılır. Bir aday, blok listelerden yalnızca birisinde yer alabilir. Bir adayın birden çok listede yer alması halinde, Kurultay Başkanlığınca açıklama yapılarak adayın hangi listede yer almak istediği saptanır ve düzenleme buna göre yapılır. Adayın yazılı beyanına rağmen başka listelerde yer verilmesi halinde, bu blok listeler geçersiz sayılır ve Kurultay Başkanlık Kurulunca işleme konulmaz. Blok listeler dışında asıl ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunmak mümkündür. Başkanlık kurulunca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste, seçim kurulunca onaylanarak sandık başına ve oy verme hücrelerine asılır. Basılmış olan blok listeler, Kurultay Başkanlık kurulunca İlçe Seçim Kuruluna mühürlettirilerek oy pusulası haline dönüştürülür. Bu suretle oluşturulan oy pusulalarındaki isimler çizilebilir, yerine yeni isimler yazılabilir. Her adayın, aday olduğu listeden şahsen veya ayrı listelerden aldıkları oylar hesaba katılarak toplanır ve böylece listedeki sırası saptanır. Asıl ve yedek üyeler, ayrı ayrı belirlenir. Seçilecek üye sayısından fazla veya üye sayısının yüzde doksanından eksik isim yazılı oy pusulaları geçersiz sayılır. Seçimler için hazırlanan oy pusulalarında organlar ayrı ayrı yer alır. Bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulanın diğer organlarla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır. Parti Meclisi’nin (8) asıl üyesi, bilim yönetim ve kültür platformu üyeleri içinden Genel Başkanın önereceği (12) kişi arasından Kurultayca seçilir; yedek üye seçilmez. 58a maddesi hükmü (cinsiyet kotası) bu üyelikler için de uygulanır. Bu adayların oy pusulaları, Parti Meclisinin diğer adaylarının seçileceği listeden (çarşaf liste yönteminin uygulanması halinde) veya listelerden (blok liste yönteminin uygulanması halinde) ayrı olarak hazırlanır. Sandık Kurulu, delegeye önce bu oy pusulasını vererek oyunu kullandırır. Daha sonra delegeye, Sandık Kurulunca organlarla ilgili oy pusulası (çarşaf liste uygulanması halinde) veya oy pusulaları (blok listenin uygulanması halinde) verilerek oy kullandırılır. Organlarda cinsiyet ve gençlik kotasına ilişkin hükümler uygulanır; her iki cinsiyetten en az yüzde otuz üç oranında üye bulunur. Her iki cinsiyetten üye seçilmesi gereken organlarda bu durum genel sıralama ile gerçekleşmemiş ise, aynı cinsiyetten aday olanlar arasında aldıkları oya göre ayrı ayrı sıralama yapılır. Alınan oya bakılmaksızın her iki cinsiyetten yeterli üye alınarak organlar seçilmiş sayılır. Geri kalanlar o cinsiyetten üyelerin yedeği olur. Seçimlerde üye tam sayısının beşte birinden az oy alanlar, kotalar dahil, asıl ve yedek üyeliğe seçilmiş sayılmazlar. Kurultayın olağan ve olağanüstü toplantıları, çalışma yöntemleri, “Kurultay Yönetmeliği” ile düzenlenir. Merkez organlarında görevlendirilenlerle ilgili bilgi ve belgeler, Tüzüğün 45/L bendinde yazılı olduğu biçimde ve on beş (15) günlük süre içinde doğrudan İçişleri Bakanlığı’na ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilir. ONUR KURULU VE DANIŞMA KURULTAYLARI Madde-53

 1. A) Onur Kurulu

Parti ile üyelik bağı devam etmek kaydıyla Genel Başkanlık, genel başkan yardımcılığı, genel sekreterlik, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve TBMM başkan vekilliği,TBMM grup başkan vekilliği yapmış olanlar Parti “Onur Kurulu” üyesidirler. Genel Başkan, Onur Kurulu’nu yılda en az bir kez toplayarak, ülke ve Partiye ilişkin hususlarda kurul üyelerinin görüş ve değerlendirmelerine başvurur.

 1. B) Küçük Kurultay

Küçük Kurultay, her yıl en az bir kez, Merkez Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır. Yerel ve genel seçimlerden sonra en geç üç ayiçerisinde Küçük Kurultay toplantıya çağrılır. Küçük Kurultay, Genel Merkez tarafından toplanan seçime ilişkin verileri, il ve ilçe danışma kurulları ile gençlik ve kadın kurultaylarının sonuç raporlarını değerlendirir.Küçük Kurultay toplantısı sonunda, Parti Meclisine bir sonuç raporu sunulur. Seçimlerden sonra hazırlanan sonuç raporlarında il ve ilçe düzeyinde seçim sonuçları değerlendirilerek kısa ve orta vadede yapılması gereken hususlara ilişkin önerilerde bulunulur. Küçük Kurultay’a;

 1. a) Genel Başkan,
 2. b) Parti Meclisi üyeleri,
 3. c) Partili milletvekilleri,
 4. d) Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri,
 5. e) İl başkanları,
 6. f) Büyükşehir ve il belediyelerinin partili başkanları ve il genel

meclisi başkanları,

 1. g) Yönetmelikle belirtilen esaslara göre seçilen il temsilcileri,
 2. h) Ülke düzeyinde örgütlü sendika ve meslek kuruluşlarının

partili genel başkanları,

 1. i) Genel Merkez düzeyinde görev yapan ve yönetmelikle

belirlenen partililer katılırlar.  

 1. C) Kadın Kurultayı

Kadın Kurultayı her yıl en az bir kez Merkez Yönetim Kurulu’nun ya da Kadın Kolları Genel Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kadın Kurultayı toplantısı sonunda bir sonuç raporu hazırlanır. Yerel ve genel seçimlerden sonra en geç iki ay içerisinde Kadın Kurultayı seçimsiz olarak toplantıya çağırılır. Bu toplantıda hazırlanan sonuç raporunda il ve ilçe düzeyinde seçim sonuçları değerlendirilerek kısa ve orta vadede yapılması gereken hususlara ilişkin önerilerde bulunulur.

 1. E) Gençlik Kurultayı

Gençlik Kurultayı her yıl en az bir kez Merkez Yönetim Kurulu’nun ya da Gençlik Kolları Genel Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Gençlik Kurultayı toplantısı sonunda bir sonuç raporu hazırlanır. Yerel ve genel seçimlerden sonra en geç iki ay içerisinde Gençlik Kurultayı seçimsiz olarak toplantıya çağırılır. Bu toplantıda hazırlanan sonuç raporunda il ve ilçe düzeyinde seçim sonuçları değerlendirilerek kısa ve orta vadede yapılması gereken hususlara ilişkin önerilerde bulunulur. Danışma Kurultaylarının toplanmaları, çalışmaları ve bu kurultaylara katılacakların saptanması ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir. DANIŞMA TOPLANTILARI Madde-54

 1. A) Bölge Danışma Toplantıları Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde gerek duyulacak sayıda Bölge Danışma Toplantıları düzenlenir. Bölge danışma toplantısı sonunda, Parti Meclisi’ne bir sonuç raporu sunulur.
 2. B) İl Danışma Toplantıları Merkez Yönetim Kurulu’nun bilgisi içinde en geç üç ayda bir olmak üzere, il yönetim kurullarının belirleyeceği tarihlerde ve yerde, gerek duyulacak sayıda il danışma toplantıları düzenlenir. Toplantı sonunda bir sonuç raporu düzenlenerek Genel Merkeze sunulur.Yerel ve genel seçimlerden sonra en geç iki ay içinde il danışma toplantısı yapılır. Seçimlerden sonra hazırlanan sonuç raporlarında il ve ilçe düzeyinde seçim sonuçları değerlendirilerek kısa ve orta vadede yapılması gereken hususlara ilişkin önerilerde bulunulur.
 3. C) İlçe Danışma Toplantıları

İl yönetim kurullarının bilgisi içinde, en geç üç ayda bir olmak üzere, ilçe yönetim kurullarınca gerek duyulacak sayıda ilçe danışma toplantıları düzenlenir. Toplantı sonunda bir sonuç raporu düzenlenerek il başkanlığına ve Genel Merkeze sunulur. Yerel ve genel seçimlerden sonra en geç iki ay içerisinde ilçe danışma toplantısı yapılır. Bu toplantı sonunda hazırlanan sonuç raporlarında ilçe, belde ve mahalle düzeyinde seçim sonuçları değerlendirilerek kısa ve orta vadede yapılması gereken hususlara ilişkin önerilerde bulunulur.

 1. D) İl Başkanları Toplantısı En geç üç ayda bir Genel Başkanın davetiyle il başkanları

toplantısı yapılır. Toplantının gündemini Genel Başkan belirler. Danışma toplantılarına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. BEŞİNCİ BÖLÜM PARTİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ (Madde 55-59) TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLARIN BELİRLENMESİ Madde-55

 1. A) Yöntemler:

TBMM üyeliği için adayların belirlenmesinde yöntemler, önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklamasıdır. Önseçim ve aday yoklaması, öncelikli yöntemlerdir.

 1. B) Yöntemlerin belirlenmesi:

Aday saptamada hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına Parti Meclisi karar verir. Parti Meclisi, önseçim veya aday yoklaması yapılan bir seçim çevresindeki aday listesinde, merkez adaylığı için Siyasi Partiler Kanunu’ndaki ilkelere göre yeteri kadar sıra ayırabilir.

 1. C) Yöntemlerin uygulanması:

1) Önseçim, partiye yazılı üyelerin katılımı ile yapılır. 2) Aday yoklaması partide belli görevlere seçilmiş olan delegelerin katılımı ile yapılır. 3) Merkez yoklamasında adaylar Parti Meclisince saptanır. 4) Önseçim veya aday yoklaması yargı yönetimi ve denetiminde yapılır. 5) Merkez yoklaması yöntemi uygulanarak belirlenecek adayların toplam sayısı, Genel Merkezce Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına sunulan Partinin gösterdiği milletvekili adaylarının yüzde on beşinden fazla olamaz. Partinin son genel seçimlerde yüzde onundan az oy aldığı seçim çevrelerinden gösterilen toplam milletvekili aday sayısı bu orana göre hesaplanan milletvekili aday sayısına dahil değildir. 6) Önseçim veya aday yoklamasına katılanlar, merkez adaylığı için başvuramazlar. 7) Parti Meclisi, adayları belirlerken, engellilerin TBMM’de temsiline özen gösterir.

 1. D) Yönetmelikle düzenlenecek hususlar:

Aday belirlemede uygulanacak yöntemlerle ilgili diğer hususlar ve aday yoklamasında oy kullanacakların nasıl belirleneceği yönetmelikle düzenlenir. TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLIĞA BAŞVURMA Madde-56 Adaylık için başvuru tarihleri Parti Meclisi’nce saptanır ve açıklanır. Adaylık başvuruları, Genel Merkez’deki ilgili birime yapılır. Adaylık başvuruları ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir. TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLIK ÖN KOŞULLARI VE İNCELEME Madde-57 TBMM üyeliğine aday olmak üzere önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklaması için başvuranlar açısından Merkez Yönetim Kurulu’nca ön inceleme yapılır ve Parti Meclisi’nin onayına sunulur.  Adaylık başvurusu yapan parti üyeleri için inceleme, yasal nitelikler açısından yapılır.Parti üyesi olmayanların adaylık başvuruları, ilgili il ve ilçe yönetim kurullarının görüşleri de alınarak incelenir.Parti üyesi olmayanlardan, Parti Meclisi’nce önseçime, aday yoklamasına veya merkez yoklamasına katılmaları uygun bulunanlar ile merkez kontenjanından aday gösterilenler, Tüzüğün 12. maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilir. Yasalar nedeniyle partiye yazılma olanağı bulunmayan kimselerden adaylığa başvuranların, parti üyesi olmaksızın, önseçime, aday yoklamasına ve merkez yoklamasına katılabilmeleri Parti Meclisi’nin kararına bağlıdır. YEREL SEÇİMLERDE ADAYLARIN BELİRLENMESİ Madde -58 Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerinde, parti adaylarının belirlenmesine ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir.Yerel seçimlerde, merkezden aday gösterme yetkisi, Parti Meclisi’nindir. Parti Meclisi bu yetkisini ilçe seçimleri için il yönetim kurullarına, belde seçimleri için ilçe yönetim kurullarına devredebilir. Bu halde yetkili kurullar seçimin yapıldığı çevredeki örgüt birimine danışır. Yerel seçimlerde görev yaptıkları yerde, aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanları ile yönetim kurulları üyelerini belirlenen seçim takvimine göre, milletvekili seçimi veya yerel yönetimler seçimi için, parti yöneticileri ile kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken süre kadar önce, görevlerinden istifa etmeleri zorunludur. CİNSİYET KOTASI MADDE–58a Partinin katıldığı milletvekili genel seçimlerinde merkez yoklaması yoluyla belirlenecek adayların saptanmasında, Parti Meclisi seçiminde, il, ilçe, belde yönetim organlarının seçiminde, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için adayların saptanmasında, kongre ve kurultay delegesi seçimlerinde en az yüzde otuz üç (33) cinsiyet kotası uygulanır. Seçimlerde kongre veya kurultay üye tam sayısının beşte birinden az oy alanlar, asıl ya da yedek üyeliğe seçilmiş sayılmazlar. Her iki cinsiyetten yeter sayıda aday çıkmazsa, katılan adaylarla seçim yapılır. GENÇLİK KOLLARI KOTASI MADDE – 58b Partinin katıldığı milletvekili genel seçimlerinde merkez yoklaması yoluyla belirlenecek adayların tesbitinde, parti meclisi seçiminde, il, ilçe, belde yönetim organlarının seçiminde, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için adayların tesbitinde, kongre ve kurultay delegesi seçimlerinde, adaylık tarihi itibariyle gençlik kolları üyesi olanları kapsayacak şekilde en az yüzde on gençlik kotası uygulanır. Bu özelliklerde (cinsiyet kotasına ve gençlik kotası kapsamına giren) yeter sayıda aday çıkmazsa, katılan adaylarla seçim yapılır. Hem cinsiyet hem gençlik kotalarının özelliklerine sahip bir aday her iki kotadan düşülür. Seçimlerde kongre veya kurultay üye tam sayısının beşte birinden az oy alanlar, asıl ya da yedek üyeliğe seçilmiş sayılmazlar. ADAY BELİRLEME YÖNETMELİĞİ Madde-59 TBMM üyeliği ve yerel yönetimler için aday belirlemeye ilişkin hususlar ayrı ayrı yönetmeliklerle düzenlenir. ALTINCI BÖLÜM PARTİ GRUPLARI (Madde 60-63) TBMM PARTİ GRUBU Madde-60 TBMM’de partili milletvekilleri “Millet Meclisi Grubu”nu oluştururlar. Parti Grubu, Partinin programını ve seçim bildirgesini, kurultay kararları ve Parti Meclisince saptanan politika doğrultusunda gerçekleştirmek için gerekli yasama girişimlerini, Tüzük ve iç yönetmelik kuralları çerçevesinde, kendi kararları ile yürütür. TBMM GRUBUNUN YÖNETİM İLKELERİ Madde-61 Genel Başkan, TBMM Parti Grubunun ve Grup Yönetim Kurulunun başkanıdır. TBMM Grubu iki yılda bir, iki yıl için üç Başkanvekili seçer. Grup Yönetim Kurulunun kaç kişiden oluşacağı iç yönetmeliğinde belirlenir. Grup Başkanvekilleri, grubun yasama çalışmalarının yürütülmesinde Genel Başkanın yardımcısıdır ve görevlendirildiği konularda vekilidirler. Grubun doğal sözcüsü Genel Başkandır. Genel Başkan belli konular için sözcü görevlendirebilir. Genel Başkan bulunmadığında Grup Başkanvekilleri de sözcüdürler. Grup Yönetim Kurulu ve ivedi durumlarda Grup Başkanvekilleri de belli konular için sözcü seçebilirler. Yasama girişimlerinin düzenli biçimde yürütülmesi ve Meclis çalışmalarında ve disiplinin sağlanması, Grup Yönetim Kurulu’nun görevidir. Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleri, yasa önerileri; Grup Yönetim Kurulunca veya iç yönetmeliğe göre grupça uygun bulunmadan Meclise sunulamaz ve basına açıklanamaz. Genel Başkan tarafından görevlendirilen Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Grup Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, oy kullanamazlar. TBMM Grubu’nun çalışmaları “TBMM Grup İç Yönetmeliği” ile düzenlenir. Önemli dış temsil görevleri için Grup üyelerinin seçiminde yasaların ve görevin gerektirdiği niteliklere uygunluğun nasıl sağlanacağı da yönetmelikle gösterilir. TBMM GRUBU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ Madde-62 Parti TBMM üyeleri;

 1. a) Yasama çalışmalarında Partinin ilkelerine, Tüzük ve Programına, Seçim Bildirgesine, Kurultay kararlarına, Parti Meclisince alınan kararlara ve saptanan siyasal doğrultuya, Grup Genel Kurulu ile Grup Yönetim Kurulu kararlarına uymakla, bunları destekleyip

uygulamakla yükümlüdürler. Grup toplantısına ve karara katılmamış olmak, alınan kararlara uyma yükümlülüğünü kaldırmaz.

 1. b) Geçerli özürleri bulunmadıkça Meclis Genel Kuruluna, komisyonlara ve grup toplantılarına katılırlar. Bu toplantıların her birine özürsüz olarak üst üste üç kez katılmayan üyeye, Grup Yönetim Kurulunca yazılı uyarı yapılır ve bu uyarı gerektiğinde seçim çevresine duyurulmak üzere Yönetim Kurulu’na bildirilir.
 2. c) Yasama Meclisi komisyonlarında görev alan partili üyeler, bir grup oluştururlar ve aralarından birini başkan seçerler. Grup Yönetim Kurulu, komisyon gruplarının çalışmalarını bu başkan aracılığı ile izler ve düzenler.
 3. d) TBMM üyelerinin grup ödentilerinin miktarı ve böylece sağlanan gelirin, Grup ve Genel Merkez çalışmaları için hangi oranda paylaştırılacağı, TBMM Grubunca karara bağlanır.

BELEDİYE VE İL GENEL MECLİS GRUPLARI Madde-63 Belediye ve il genel meclislerindeki partili üyeler bir grup oluştururlar. Partili belediye başkanı, Belediye meclisindeki parti grubunun doğal üyesidir. İl başkanı, il genel meclisi, büyükşehir veya il belediye meclisi parti gruplarının, ilçe başkanı da, ilçe çevresindeki belediye meclisi parti gruplarının başkanıdır. Bunların oy hakları vardır. Merkez ilçe başkanları, il belediye meclisi parti gruplarına üye olarak katılırlar ve oy kullanırlar. Grup başkan yardımcısı olarak görev yaparlar.Grup üyeleri, partinin ilkelerine, Tüzük ve Programına, seçim bildirgesine, Kurultayın ve kendi kongreleri ile grupların kararlarına uymakla yükümlüdürler. Belediye başkanlarının yürütmeyle ilgili yasal görevleri konusunda bağlayıcı grup kararı alınamaz. Partili belediye başkanları ile belediye ve il genel meclisi üyelerinin grup aidatları ve böylece sağlanan gelirin grup ve parti çalışmaları için hangi oranda paylaştırılacağı, ilgili il ya da ilçe yönetim kurulu ile grup yönetim kurulunun yapacağı ortak toplantıda karara bağlanır. YEDİNCİ BÖLÜM DİSİPLİN İŞLEMLERİ (Madde 64-72) DİSİPLİN KURULLARININ GÖREVLERİ Madde-64 Parti suçlarını cezalandırma görevi ve yetkisi disiplin kurullarınındır. Parti suçlarının yargı organlarının görev alanına girmesi, disiplin kurullarının görev yapmasına engel olmaz. YETKİ Madde-65

 1. A) Yüksek Disiplin Kurulu Kurultayca seçilen (7) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur.
 2. B) İl Disiplin Kurulu İl kongresince seçilen (6) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur.
 3. C) TBMM Grup Disiplin Kurulu Grup Genel kurulunca seçilen ve sayıları Grup İç Yönetmeliğinde belirlenen üyelerden oluşur.Disiplin Kurulu üyeliğine aday olmak ve seçilebilmek için, disiplin cezası almamış olmak gerekir.Mazeretsiz olarak üst üste üç olağan toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliğin düştüğünü tesbit eden kurul kararına karşı İl Disiplin Kurulu üyeleri Yüksek Disiplin Kurulu’na, Yüksek Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu üyeleri Parti Meclisine beş (5) gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
 4. B) İl Disiplin Kurulu İl kongresince seçilen (6) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur.
 5. C) TBMM Grup Disiplin Kurulu Grup Genel kurulunca seçilen ve sayıları Grup İç Yönetmeliğinde belirlenen üyelerden oluşur.Disiplin Kurulu üyeliğine aday olmak ve seçilebilmek için, disiplin cezası almamış olmak gerekir.Mazeretsiz olarak üst üste üç olağan toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliğin düştüğünü tesbit eden kurul kararına karşı İl Disiplin Kurulu üyeleri Yüksek Disiplin Kurulu’na, Yüksek Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu üyeleri Parti Meclisine beş (5) gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
 6. D) Partili TBMM üyelerinin grup disiplinine, iç yönetmeliğe, bağlayıcı grup kararlarına aykırı, ya da grup onuruyla bağdaşmayan eylem ve davranışlarından doğan parti suçları ile birbirleriyle olan anlaşmazlıkları Grup Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine Grup Disiplin Kurulu’nca karara bağlanır.
 7. E) İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarının önlemli olarak görevden derhal uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi disiplin kuruluna sevk edebilir.
 8. F) Kesin çıkarma ve geçici çıkarma istemi ile disiplin kuruluna gönderen organ gerekli görürse önlem niteliğinde olmak üzere üyeyi görevden uzaklaştırabilir. Bu durumda dosya beş gün

içinde görevli disiplin kuruluna gönderilir ve bu süre içinde karar ilgiliye tebliğ edilir. Önlem niteliğinde görevden uzaklaştırılanlar, önlemin kaldırılması istemi ile görevli disiplin kuruluna tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde başvurabilir. Bu istem yedi gün içinde karara bağlanır. İl Disiplin Kurullarının tedbirle (önlemle) ilgili kararlarına karşı Yüksek Disiplin Kurulu’na üç gün içinde 50 itiraz edilebilir. Disiplin kurulları tedbire (önleme) itirazla ilgili başvuruları kendilerine ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde karara bağlarlar. Haklarında tedbir (önlem) kararı olan üyeler, parti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. DİSİPLİN KURULLARI Madde-65

 1. A) Yüksek Disiplin Kurulu

Kurultayca seçilen (7) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur.

 1. B) İl Disiplin Kurulu

İl kongresince seçilen (9) asıl ve (5) yedek üyeden oluşur.

 1. C) TBMM Grup Disiplin Kurulu

Grup Genel kurulunca seçilen ve sayıları Grup İç Yönetmeliğinde belirlenen üyelerden oluşur.Disiplin Kurulu üyeliğine aday olmak ve seçilebilmek için, disiplin cezası almamış olmak gerekir.Mazeretsiz olarak üst üste üç olağan toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliğin düştüğünü tesbit eden kurul kararına karşı İl Disiplin Kurulu üyeleri Yüksek Disiplin Kurulu’na, Yüksek Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu üyeleri Parti Meclisine beş (5) gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. PARTİ SUÇLARI Madde-66 Aşağıda yazılı olan tutum, davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak ve övmek parti suçudur.

 1. A) Kesin Çıkarma Cezası Gerektiren Parti Suçları
 2. a) Programa ve Tüzük kurallarına, kurultay ve yetkili organ kararlarına aykırı davranmak,
 3. b) Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak,
 4. c) Parti kayıt ve defterlerini saklamak, görevi devir sırasında bunları teslim etmemek,
 5. d) Parti doğrultusuna ve temel ilkelere aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak,
 6. e) Parti adaylarına karşı veya başka parti adaylarından yana açık veya gizli çalışmak,
 7. f) Kurultay, kongre, grup ve meclis işlemlerinin, seçim çalışmalarının yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek, bozmak, bozdurmak amacı ile yetkili organlara ve kişilere karşı Tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici davranışta bulunmak,
 8. g) Partiye üye yazımı ve temsille ilgili kuralları çiğnemek, parti içi seçimlere hile karıştırmak,
 9. h) Parti çalışmalarında, özellikle kurultay ve kongrelerde üyelere ve görevlilere eylemli saldırıda bulunmak, çalışmayı engellemek veya önlemek.
 10. B) Geçici Çıkarma Cezası Verilecek Parti Suçları
 11. a) Gerçeğe aykırı olarak Partide kendisine belli görevler verilmiş gibi davranmak ve çalışmak,
 12. b) Parti içinde ayrılık gözetmek ve ayrımcılık yapmak,
 13. c) Gizli yapılması kararlaştırılan toplantılardaki konuşmaları açıklamak,
 14. d) Parti çalışmalarında üyelere sözlü ya da eylemli saldırıda bulunmak, Parti düzenini bozmak, çalışmaları aksatmak,
 15. e) A bendinin (e), (f), (g) ve (h) alt bendlerinde belirtilen parti suçlarının özel koşullar nedeniyle hafif sayılacak durumlarında suç sayılan eylemi işleyenin etkin pişmanlık göstermesi halinde görevli disiplin kurulunun takdiri ile geçici çıkarma cezası verilebilir.
 16. C) Kınama Cezası Verilecek Parti Suçları
 17. a) Parti yararlarını zedeleyici yayın ve propaganda yapmak,
 18. b) Parti görevlilerini küçültücü sözler söylemek, Parti çalışmalarını zorlaştırıcı eylem ve davranışlarda bulunmak,
 19. c) Partili üyeler ve yöneticiler hakkında bilerek ve isteyerek aslı olmayan söylentiler çıkarmak, bunları yaymak,
 20. d) Geçerli özrü olmaksızın seçimlerde oy kullanmamak,
 21. e) B bendinin (a), (b), (c) alt bendlerinde belirtilen parti suçlarının özel koşullar nedeniyle hafif sayılacak durumlarında ve parti suçu sayılan eylemi işleyenin etkin pişmanlık göstermesi halinde görevli disiplin kurulunun kararı ile kınama cezası verilebilir.
 22. D) Uyarma Cezası Verilecek Parti Suçları
 23. a) Partililerin kişilikleri ile uğraşmak, parti üyeleri hakkında küçük

düşürücü sözler söylemek, sövmek,

 1. b) Parti binalarına ve mallarına zarar vermek,
 2. c) C bendinin (a) ve (b) alt bendlerinde belirtilen parti suçlarının

özel koşullar nedeniyle hafif sayılacak durumlarında ve suç sayılacak eylemi işleyenin etkin pişmanlık göstermesi halinde görevli disiplin kurulunun takdiri ile uyarma cezası verilebilir. DİSİPLİN CEZALARI Madde-67 Disiplin cezaları “uyarma”, “kınama”, “geçici çıkarma” ve “kesin çıkarma”dır.Uyarma, yazılı olarak dikkat çekmektir.Kınama, yazılı olarak kusur bildirmektir.Geçici çıkarma, üyenin Partiden bir yıldan iki yıla kadar ilişkisinin kesilmesidir.Kesin çıkarma, üyenin süresiz olarak parti ile ilişkisinin kesilmesidir.Kınama cezası alanlar bir (1) yıl süre ile parti organlarına seçilemezler, seçilmiş iseler görevden alınırlar. Geçici çıkarma cezası alanlar, bu süre içinde parti üyelerine tanınan hakları kullanamazlar ve cezalarının tamamlanmasından itibaren altı (6) ay süre ile parti organlarına seçilemezler. Geçici çıkarma cezasının uygulanması sırasında kişinin, Parti Programına, Tüzüğüne ve yetkili organların bağlayıcı kararlarına uyma yükümlülüğü devam eder. Kınama ve geçici çıkarma cezaları, cezayı veren kurul tarafından, üyenin yazılı bulunduğu il ve ilçe başkanlıklarına bildirilir ve ilgilinin cezası, defterlere ve çizelgelere işlenir. Ayrıca üye kütüğüne işlenmek üzere Genel Sekreterliğe verilir. Kesin çıkarma cezası alanların adları defterlerden ve üye kütüğünden silinir, kimlikleri Genel Sekreterlikçe bütün örgüte duyurulur.Disiplin kurulları; cezaların yürürlük tarihlerini, önlemliler için önlemin alındığı tarih; önlemli olmayanlar için kararın kesinleşme tarihini kararlarında belirtirler.Üyeler hakkında disiplin cezası isteminde bulunan organ, suçlama konusu fiili, bu fiilin hukuki nitelendirmesini ve istediği cezayı açık olarak belirtir.   Disiplin kurulu, yetkili makam tarafından isnad edilen fiille bağlıdır; ancak hukuki nitelendirmeyle ve talep edilen cezayla bağlı değildir. Kovuşturma sonunda kanıtlara göre karar verilir. Disiplin cezası alanlardan, aynı parti suçunu yineleyenlere, bir üst ceza verilir. KARARLAR VE İTİRAZ Madde-68 Kendilerine gönderilen dosyaları il disiplin kurulları (2) ay, Yüksek Disiplin Kurulu (4) ay içinde karara bağlarlar. Bu süre içinde sonuçlandırılmayan işler için gerekçesi gösterilerek Parti Meclisi’nden ek süre isteyebilirler. Verilecek ek süre bir aydan uzun olamaz. Yüksek Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu kararları kesindir. İl Disiplin Kurulu kararlarına karşı il yönetim kurulu ve ilgilisi (10) gün içinde Yüksek disiplin Kurulu’na gerekçeli olarak itiraz edebilirler. Yüksek Disiplin Kurulu erteleme kararı vermemişse, itiraz il disiplin kurulu kararının uygulanmasına engel olamaz. Parti organlarının kararlarına karşı yasalara ve Tüzüğe uygun itiraz hakkı sınırlanamaz ve itiraz suç sayılmaz. DİSİPLİN KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK İLKELER VE KURALLAR Madde-69

 1. a) Siyasi Partiler Kanunu’nun 102. maddesinin 2. bendi uyarınca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Partiden kesin olarak çıkarılmasını istediği üye, Merkez Yönetim Kurulunca gecikmeksizin Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderilir. Yüksek Disiplin Kurulu, gecikmeksizin toplanarak, konuyu öncelikle görüşür ve (7) gün içinde karar bağlar, ilgili üye, kurulun konuyu ele aldığı ilk toplantıda, yazılı veya sözlü olarak savunma yapabilir.
 2. b) Seçimler sırasında veya yayın yolu ile ya da açık toplantılarda işlenen parti suçlarını kovuşturulmasında, inceleme süreleri yönetmelikle kısıtlanabilir.
 3. c) Disiplin Kurulları, üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir. Disiplin Kurulları incelemeleri, belgeler üzerinde yapabilecekleri gibi tanık da dinleyebilirler.
 4. d) Yetkili disiplin kuruluna, işlendiği tarihten başlayarak iki yıl içinde gönderilmeyen parti suçları için kovuşturma yapılamaz.
 5. e) Kesinleşen disiplin kurulu kararları, Merkez Yönetim Kurulu ile ilgili yönetim kurullarınca, olduğu gibi ve süresince uygulanır.
 6. f) Disiplin kurulu üyeleri ile Parti arasında bir hizmet bağı kurulamaz; kendilerine, Partiden hiç bir gelir sağlanamaz.
 7. g) Özürsüz olarak üst üste üç olağan toplantıya gelmeyen üye, kurul kararı ile görevden ayrılmış sayılır.
 8. h) Kurultayda ve kongrelerde disiplin kurullarına gönderme işlemleri ile disiplin kurullarının kararları üzerinde görüşme

yapılamaz, karar alınamaz.

 1. i) Disiplin kovuşturması işlemlerinde, üyenin Parti Kütüğünde yazılı adreslerine yapılan bildirimler, geçerli ve yeterlidir.
 2. j) Örgüt ve yönetim birimleri, disiplin kurullarının incelemelerini kolaylaştırmak ve isteklerini sürelerinde yanıtlamak zorundadırlar.

ÜYELİKLERDE BOŞALMA Madde-70 Disiplin kurullarında, kendi isteği ile görevden ayrılma ya da başka nedenlerle boşalma olursa, yedekler sıra ile çağrılır. Yüksek Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu için Genel Başkan, İl Disiplin Kurulu için İl Başkanı yedekleri göreve çağrılır. Yedeklerin çağrılmasından sonra üye sayısı toplanma yeter sayısının altına düşerse veya bir gün içinde üye tamsayısının yarısından fazlası boşalırsa kurul yedekleriyle birlikte düşmüş sayılır. Kurultay veya kongreye kadar görev yapmak üzere yeni Yüksek Disiplin Kurulu ya da yeni İl Disiplin Kurulu Parti Meclisi’nce seçilir. Grup Disiplin Kurulu için yeni seçim TBMM Grubunca yapılır. BAĞIŞLAMA Madde-71 Kesinleşen cezaları bağışlama yetkisi Parti Meclisi’nindir. Parti Meclisi Bağışlama yetkisini ceza alanın yazılı isteği üzerine ve disiplin kuruluna gönderen örgüt yönetim biriminin görüşünü alarak kullanır. Merkez Yönetim Kurulu bağışlama isteyenin yazılı başvurusu üzerine, isteği disiplin kuruluna gönderen örgüt yönetim biriminin görüşünü de alarak, disiplin dosyası ile birlikte Parti Meclisi’ne sunar. Parti Meclisi kararını gizli oylama ile verir. YÖNETMELİK Madde-72 Disiplin işlerinde soruşturma ve kovuşturma yöntemleri ile ilgililerin ve disiplin kurullarına sevk edilen üyelerin savunma ve itiraz hakları kurullarda görev bölümü, kurulların toplanma, inceleme, çalışma ve karar alma esasları, süreler ve öteki işlemler Disiplin Yönetmeliği ile düzenlenir. SEKİZİNCİ BÖLÜM GELİR KAYNAKLARI HARCAMALAR VE HESAP İŞLERİ (Madde 73-78) GELİR KAYNAKLARI Madde-73 Partinin gelir kaynakları şunlardır: a)Parti üyelerinden alınan üyelik ödentisi,

 1. b) Partinin TBMM ve yerel yönetimler üyelerinden alınan grup ödentisi,
 2. c) Adaylık için başvuranlardan alınan adaylık ödentisi,
 3. d) Parti yayınlarının satış karşılıkları,
 4. e) Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri tanıtma malzemesi satışlarından sağlanan gelirler,
 5. f) Parti kimlik belgelerinden ve yenilenmesi nedeniyle alınan karşılıklar,
 6. g) Parti lokallerinin işletilmesinden sağlanan gelirler,
 7. h) Partice düzenlenen her türlü toplumsal girişim ve gösterilerden sağlanan gelirler,

ı) Partinin malvarlığından sağlanan gelirler,

 1. i) Siyasi Partiler Yasası’nda belirlenen miktarı aşmayacak bağışlar,
 2. j) Siyasi Partiler Kanunu’nun 110. maddesi uyarınca partiye intikal edecek taşınır ve taşınmaz mallar ile doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklar.
 3. k) Yasaya göre devletçe sağlanan gelirler.

(g) ve (ı) bentlerinde yazılı olanlar dışındaki gelirler için vergi, resim ve harç ödenmez. (g) bendinde yazılı parti lokallerinin işletilmesinden elde edilen gelirler, ticari nitelik taşımayan işletme çalışmaları sonucunda sağlanmışsa, bu gelirler için de vergi, resim ve harç ödenmez. (ı) bendinde yazılı gelirlerden Partinin sahip olduğu ve ticari olarak işletilen basımevlerinin gelirleri ile taşınmaz mallardan sağlanan gelirler için vergi, resim ve harçlara ilişkin yasa hükümleri uygulanır. Yukarıda yazılı gelirler, partinin hangi örgüt yönetim birimince veya görevlisince sağlanmış olursa olsun, parti tüzel kişiliğinindir. Gelirler, partinin tüzel kişiliği adına ve makbuz karşılığında toplanır. HARCAMALAR Madde-74 Partinin yapacağı harcamalar, bağıtlar ve girişeceği yükümlülükler, Genel Merkezde Parti tüzel kişiliği, illerde il yönetim kurulu, ilçelerde ilçe yönetim kurulu adına yapılır.İl ve ilçe yönetim kurullarının Parti tüzel kişiliği adına bağıt yapması ya da hüküm üstlenmesi Merkez Yönetim Kurulu’nun iznine bağlıdır. Önceden izin alınmadan girişilen bağıt ve yükümlülüklerden dolayı Parti Tüzel Kişiliği sorumlu tutulamaz; Genel Başkana, genel başkan yardımcılarına, genel sekretere ve Merkez Yönetim Kuruluna, Parti Meclisine veya Parti tüzel kişiliği’ne karşı kovuşturma yapılamaz. Bu durumlarda sorumluluk, bağıtı yapan veya yükümlülük üstlenen kişiye ya da kişilere düşer. Harcamaları, bütçeye uygun olarak, Genel Merkezde İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, illerde ve ilçelerde sayman yapar. Bütçe dışı harcamalar, Merkez Yönetim Kurulu’nun ve ilgili yönetim kurullarının kararına bağlıdır. YETKİ Madde-75 Yükümlülüklere girişmek, bankalardan para çekmek, bir mal veya hak üzerinde tasarrufta bulunmak ya da bu konularda temsil yetkisi vermek için merkezde İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyla, Genel Sekreterin, il ve ilçelerde başkanla saymanın imzaları zorunludur. 74. madde hükümleri saklıdır.   BÜTÇE Madde-76 Genel Merkez’in bütçesi, Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanır ve Parti Meclisi’nin onayı ile yürürlüğe girer.İl ve ilçelerin bütçeleri, yönetim kurullarınca hazırlanır ve üst yönetim biriminin onayı ile yürürlüğe girer.Örgüt yönetim birimlerinin oluşturduğu komisyonların ve çalışma gruplarının gelir ve giderleri, bağlı bulundukları yönetim birimi bütçelerinde gösterilir.Hazine yardımının yüzde kırkı (% 40) il ve ilçe örgütlerine gönderilir. Genel Merkezce il ve ilçelerin eğitim harcamaları için Tüzüğe göre ayrılması gereken miktar, yukarıdaki orana göre belirlenen miktara dahildir. Hazine yardımının il ve ilçe örgütlerine dağıtımına, ödeme şekli ve zamanına ilişkin esaslar her dönemde Parti Meclisince belirlenir. KESİN HESAP Madde-77 Genel Merkez’in kesin hesabı Kurultayca, iller ve ilçeler örgütünün kesin hesapları kendi kongrelerinde incelenir ve karara bağlanır. Kesin hesabın Kurultayca ve kongrelerce seçilecek bir komisyonda incelenmesi zorunludur. HESAP YÖNETMELİĞİ Madde-78 Parti hesapları bilanço esasına göre düzenlenir. Parti gelirlerinin toplanmasında ve harcamalarda uygulanacak kurallar, bütçe ve kesin hesabın hazırlanması; gelir alındılarının ve tutulması zorunlu defterlerin biçimi, basımı ve dağıtımı, örgüt yönetim birimlerinin bu konudaki görevleri ve sorumlulukları, Siyasi Partiler Yasasının öngördüğü ilkelere ve kurallara uygun olarak düzenlenen “Hesap Yönetmeliği” ile belirlenir. DOKUZUNCU BÖLÜM EĞİTİM, PROGRAM, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER (Madde 79-85) PARTİ İÇİ EĞİTİM Madde-79 Parti içi eğitim, partinin sağlıklı yapılanması, üyelerin niteliklerinin geliştirilmesi ve parti çalışmalarının kalite, yeterlilik ve etkinlik kazanması için gereklidir.Tüzük ve Programdaki amaçlara ulaşılmasını, demokrasi kültürünün ve siyaset bilincinin gelişmesini sağlamak için bilgi ve üretkenlik temelinde üyeler ve yönetici kadrolar sürekli eğitilir. Bu eğitimden yararlanmak her Partilinin hakkıdır. Her üye temel siyasi eğitim programına katılır. Bu eğitimler ilçelerde muhtarlık çevresi gözetilerek il ve ilçe parti eğitmenleri tarafından verilir. Parti içi eğitime katılma ve eğitimden yararlanma, Partide yükselmenin temel koşuludur.Parti içi eğitim, Genel Merkez, il ve ilçe düzeyinde programlanır. Eğitim konuları ve eğitim programları Genel Merkez tarafından saptanır. Gerek duyulduğunda il ve ilçelerdeki eğitim programları Genel Merkez tarafından görevlendirilen eğitmenlerle desteklenebilir. Parti bütçesinin en az yüzde onbeşi eğitim için ayrılır. Yerel ve Genel seçimlerden önce, partinin seçim bildirgesi, seçim stratejileri ve sandık görevlilerinin yetki ve sorumlulukları konusunda il ve ilçe örgütlerinde kapsamlı eğitim programları düzenlenir. Parti içi eğitim programının içeriği, kapsamı, düzeyi, seçim döneminde yapılacak sandık görevlileri eğitiminin esasları yönetmelikle düzenlenir. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ Madde-79a Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi, Partinin tüm faaliyetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden en verimli şekilde faydalanılmasından; bilişimle ilişkili her türlü çalışmanın planlanmasından ve uygulanmasından; donanım, yazılım, içerik, insan kaynağı ve alt yapı gereksinimlerinin belirlenmesinden; parti birimleri, kurumlar ve bireyler arasında çok yönlü elektronik iletişimin sağlanmasından, bilişim sistemlerinden kesintisiz ve güvenli bir biçimde yararlanılması ve bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezinin işleyişine ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir. PARTİ PROGRAMI İLE PARTİ TÜZÜĞÜ’NÜN ONAYLANMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ Madde-80 Parti Programı ile Parti Tüzüğü’nde değişiklik yapma yetkisi Kurultayındır. Değişiklik önerilerini, Genel Başkan, Parti Meclisi veya Kurultay üyelerinin yirmide birinin yazılı olarak vermesi gerekir.Program ve Tüzük değişikliklerinde karar yeter sayısı Kurultay üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Tüzüğün 51 ncü ve 52 nci maddeleri hükümleri saklıdır.     YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI   Madde-81   Tüzüğün öngördüğü ve Tüzük uygulamaları için gerekli olan yönetmelikler üç ay içinde hazırlanır. Yürürlükte olan yönetmeliklerin, Tüzük hükümlerine uygun olarak değiştirilmesi de aynı süre içinde tamamlanır. Kurultay Yönetmeliği, Parti Genel Merkezi’nce hazırlanır ve Kurultayca onaylanarak yürürlüğe girer. TBMM Grupları İç Yönetmeliği, Grup Yönetim Kurulunca hazırlanır ve TBMM Grubu Genel Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer. Öteki yönetmelikler, Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanır ve Parti Meclisi’nce onaylanarak yürürlüğe girer. Disiplin Yönetmeliği, Yüksek Disiplin Kurulu ile TBMM Grup Disiplin Kurulu’nun görüşü alınarak hazırlanır. Yönetmeliklerde değişiklik yapmaya ve yönetmelikleri yorumlamaya onaylanan organlar yetkilidir. Yönetmeliklerde yürürlük tarihi belirtilir. ONUNCU BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER (Madde 82) PARTİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİNE SON VERME Madde-82 Partinin tüzel kişiliğine, kurultay üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ile son verilebilir. Bu durumda, parti mallarının bırakılacağı kurum ve kuruluşlar Kurultay kararında belirlenir. 07 OCAK 2018  TARİHİNDE YAPILAN HAK VE HUZUR PARTİSİ’ NİN 3’İNCİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYINDA KABUL EDİLEN TÜZÜK DEĞİSİKLİĞİ MADDELERİ Tüzüğün  Madde-2 ,Madde-34, Madde 52 a ,Madde-65   maddelerinde Ki Bu Değişiklikler kurultayca kabul edildiği anda yürürlüğe girer. Genel Sekreterlik bu Değişiklikleri tüzüğün yeniden basımı sırasında yerlerine koyar. Not : Hak ve Huzur Partisinin 07 Ocak 2018 tarihli 3. Olağanüstü kurultayında kabul edilen tüzük değişikliği tüzüğün bu basımı sırasında yerlerine işlenmiştir. Tastik Olunur 7.1.2018    

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

KAYIT OL

ÜYE GİRİŞİ

Zaten bir hesabım var

YENİ ŞİFRE

ÜYE GİRİŞİ